Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva dels plànols de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions afectats per la Llei 5/2003
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAMPELLES
En sessió ordinària celebrada pel Ple municipal en data 26 d' agost
de dos mil setze es va aprovar inicialment els plànols de delimitació
per a la prevenció dels incendis forestals, segons el que estableix la
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic. D'acord amb allò que disposa l'art.
38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es
fa públic que en no haver-se formulat reclamacions durant el termini d'informació pública, ha quedat definitivament aprovat el plànol
de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals al municipi
de Campelles. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs de reposició
potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a
la publicació del present anunci, davant el Ple d'aquest Ajuntament
de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de13
de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per
interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això
sens perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi
pertinent.

Campelles, 10 d'octubre de 2016
Joan Dordas i Riu
Alcalde