Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau titular
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
En compliment dels preceptes continguts a la Llei orgànica del poder judicial ?6/1985, d'1 de juliol?i Reglament dels Jutges de Pau,
de 7 de juny de 1995, es formula convocatòria pública per a cobrir
la vacant de Jutge de Pau titular d'aquest municipi.
Els interessats podran presentar les sol·licituds a les oficines municipals, en el termini de quinze dies hàbils següents al de la publicació
del present anunci al BOP de Girona; mitjançant instància adreçada
a l'Alcaldia en la que hauran d'especificar el càrrec al que opten i,
alhora, formular declaració en el sentit de no trobar-se afectats per
cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en les
disposicions legals expressades.
Caldes de Malavella, 5 d'octubre de 2016
Salvador Balliu i Torroella
Alcalde