Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial d'un reglament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Malavella en sessió celebrada
el dia 26 / setembre / 2016, acordà l'aprovació inicial del Reglament de publicitat i imatge en instal·lacions esportives municipals
(Exp. 1022/2016), i en compliment del que disposen els articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar
des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en
el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin
examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments
que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments
contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini
d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del
que preceptuen els articles 178 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Caldes de Malavella, 3 d'octubre de 2016
Salvador Balliu i Torroella
Alcalde