Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de l'establiment de contribucions especials per a unes obres d'urbanització i de la corresponent ordenança fiscal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
Exp. 314/2016
El Ple de l´ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de
2016, va aprovar definitivament l'establiment de Contribucions
Especials per a les obres d'urbanització d'un tram de la Ctra. de
Llagostera, tram central, comprès entre el C/ Termes Romanes i C/
Rera Muralles. (Fase 1 (Àmbits 1 i 2) - Fase 2)
De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'insereix
a continuació el text íntegre de l'Ordenança Fiscal que entrarà en
vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra.
ORDENANÇA FISCAL ESPECÍFICA DE LES CONTRIBUCIONS
per a les obres d'urbanització d'un tram de la Ctra. de Llagostera,
tram central, comprès entre el C/ Termes Romanes i C/ Rera Muralles. (Fase 1 (Àmbits 1 i 2) - Fase 2)

Art. 1r. Objecte: L'objecte de la present ordenança fiscal és
desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables per
la realització de les obres d'urbanització d'un tram de la Ctra. de
Llagostera, tram central, comprès entre el C/ Termes Romanes i C/
Rera Muralles. (Fase 1 (Àmbits 1 i 2) - Fase 2), incloses en el projecte d'obres ordinari corresponent a la ?Urbanització d'un tram
de la carretera de llagostera (TM. Caldes de Malavella )? redactat
per ABM, Serveis d'enginyeria i Consulting, definitivament aprovat
amb un pressupost de contracta de 1.005.891,40?.

Art. 2n. Cost de l'obra: El cost de l'obra que s'imputa a l'expedient per aplicació de la contribució especial es fixa en
646.367,50,-euros i que es correspon al pressupost d'execució del
projecte per a les obres tram central, comprès entre el C/ Termes
Romanes i C/ Rera Muralles. (Fase 1 (Àmbits 1 i 2) - Fase 2) , degudament detallades a l'expedient.

Art. 3r. Base imposable: La base imposable concreta de les
contribucions especials, és a dir, la quantitat a repartir entre els be neficiats, es xifra provisionalment en 96.955,13.-euros, quantitat que
representa el 15% del cost que suporta l'Ajuntament, percentatge
que s'ajusta a l'establert a l'article 31.1 de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Aquest import té caràcter de mera previsió i , per
tant, en el moment de calcular-se les quotes definitives , es tindrà en
compte que el cost previst hagi estat major o menor.

Art. 4t. Criteri de repartiment: S'aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana en un
percentatge del 50% i els m2 edificables en un percentatge del 50%,
amb l'aplicació de mòduls i índex correctors:
- La pavimentació es valora separadament de la resta d'obra per
a la totalitat dels veïns de l'àmbit.
- Es valoren per 2 les quotes corresponents a les voreres no executades per tal de compensar aquells veïns que en el seu moment urbanitzaren la vorera.
- La resta d'obra (exclosa la pavimentació) es reparteix per la
totalitat dels veïns a excepció dels de l'Av. Catalunya on no
s'amplien o milloren els serveis però si la pavimentació.
- En el mòdul corresponent a les edificacions existents que superen el planejament previst, s'incorporen els m2 de sostre realment construïts.

Art. 5è. Col·laboració ciutadana: Els afectats per les obres
esmentades podran constituir l'associació administrativa de contribuents, dins el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació.

Per a la constitució de les associació administrativa de contribuents a què es refereix l'apartat anterior, l'acord s'haurà de prendre amb la majoria absoluta dels afectats , sempre que representin ,
com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.

Art. 6è. Subjectes passius: Es consideren subjectes passius
d'aquesta contribució especial, les persones físiques i jurídiques
i entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària,
especialment beneficiades per les obres que originen l'obligació de
contribuir.
Tractant-se de contribucions especials per la realització d'obres que
afecten a immobles, es consideraran persones beneficiades especialment , els seus propietaris.

Les persones o entitats concretes que tinguin la condició de
subjectes passius en els termes assenyalats a l'article 33 de la Llei reguladora de les hisendes locals, són les que figuren, juntament amb
els respectius mòduls de repartiment de quotes, a la relació annexa.

Art. 7è. Terminis de pagament: D' acord amb l'art. 33 de la
LHL i un cop aprovat l'acord concret d'imposició i ordenació, es
fixen els terminis de pagament corresponents a un 40% al cap d'un
mes de la data d'inici de l'obra , un 30 % a l'acabament de les obres
i l' altre 30% al cap de tres mesos d'haver-se finalitzat les obres.

Art. 8è. Disposició addicional: En tot allò no previst en
aquesta ordenança fiscal específica, regirà l'Ordenança general de
contribucions especials, aprovada per l'Ajuntament, en sessió de 26
d'octubre de 1999.
Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al BOP de Girona.
Contra l'anterior resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu, davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la notificació
de la present resolució. La interposició d'aquest recurs no suspèn els
efectes de la resolució que és immediatament executiva.
No obstant això, si s'estima convenient, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es cregui oportú.
Caldes de Malavella, 5 de setembre de 2016
Salvador Balliu i Torroella
Alcalde