Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de l'establiment de contribucions especials per al finançament d'unes obres i de l'ordenança fiscal corresponent
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
Exp. 308/2016
El Ple de l´ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016,
va aprovar definitivament l'establiment de Contribucions Especials
per al finançament de les obres de la Ctra. de Llagostera, d'urbanització d'un tram del C/ Pla i Deniel, comprès entre el C/ Termes
Romanes i la Ctra Llagostera. (Fase 1 (Àmbit 4).
De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'insereix
a continuació el text íntegre de l'Ordenança Fiscal que entrarà en
vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra.
ORDENANÇA FISCAL ESPECÍFICA DE LES CONTRIBUCIONS
especials per a les obres d'urbanització d'un tram del C/ Pla i Deniel,, comprès entre el C/ Termes Romanes i la Ctra Llagostera.
(Fase 1 (Àmbit 4).
Art. 1r. Objecte: L'objecte de la present ordenança fiscal és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables per la realització de les especials per a les obres d'urbanització d'un tram
del C/ Pla i Deniel, comprès entre el C/ Termes Romanes i la Ctra
Llagostera. (Fase 1 (Àmbit 4), incloses en el projecte d'obres ordinari
corresponent a la ?Urbanització d'un tram de la carretera de llagostera (TM. Caldes de Malavella )? redactat per ABM, Serveis d'enginyeria i Consulting, definitivament aprovat amb un pressupost de
contracta de 1.005.891,40?.
Art. 2n. Cost de l'obra: El cost de l'obra que s'imputa a l'expedient per aplicació de la contribució especial es fixa en 50.551,73 , i es
correspon al cost de les obres d'urbanització d'un tram del C/ Pla i
Deniel,, comprès entre el C/ Termes Romanes i la Ctra Llagostera.
(Fase 1 (Àmbit 4), degudament detallades a l'expedient.
Art. 3r. Base imposable: La base imposable concreta de les contribucions especials, és a dir, la quantitat a repartir entre els beneficiats, es
xifra provisionalment en 20.220,69 -euros, quantitat que representa
el 40% del cost que suporta l'Ajuntament, percentatge que s'ajusta a
l'establert a l'article 31.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Aquest import té caràcter de mera previsió i , per tant, en el moment
de calcular-se les quotes definitives , es tindrà en compte que el cost
previst hagi estat major o menor.
Art. 4t. Criteri de repartiment:
S'aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana.
Art. 5è. Col·laboració ciutadana: Els afectats per les obres esmentades podran constituir l'associació administrativa de contribuents,
dins el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació.
Per a la constitució de les associació administrativa de contribuents
a què es refereix l'apartat anterior, l'acord s'haurà de prendre amb
la majoria absoluta dels afectats , sempre que representin , com a
mínim , els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
Art. 6è. Subjectes passius: Es consideren subjectes passius d'aquesta
contribució especial, les persones físiques i jurídiques i entitats a
què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, especialment
beneficiades per les obres que originen l'obligació de contribuir.
Tractant-se de contribucions especials per la realització d'obres que
afecten a immobles, es consideraran persones beneficiades especialment , els seus propietaris.
Les persones o entitats concretes que tinguin la condició de subjectes passius en els termes assenyalats a l'article 33 de la Llei reguladora de les hisendes locals, són les que figuren, juntament amb els
respectius mòduls de repartiment de quotes, a la relació annexa.
Art. 7è. Terminis de pagament: D' acord amb l'art. 33 de la LHL i
un cop aprovat l'acord concret d'imposició i ordenació, es fixen els
terminis de pagament corresponents a un 40% al cap d'un mes de
la data d'inici de l'obra , un 30 % a l'acabament de les obres i l' altre
30% al cap de tres mesos d'haver-se finalitzat les obres.
Art. 8è. Disposició addicional: En tot allò no previst en aquesta ordenança fiscal específica, regirà l'Ordenança general de contribucions especials, aprovada per l'Ajuntament, en sessió de 26 d'octubre de 1999.
Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al BOP de Girona.
Contra l'anterior resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu, davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la notificació
de la present resolució. La interposició d'aquest recurs no suspèn els
efectes de la resolució que és immediatament executiva.
No obstant això, si s'estima convenient, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es cregui oportú.
Caldes de Malavella, 1 de setembre de 2016
Salvador Balliu i Torroella
Alcalde