Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BEGUR
La Junta de Govern Local, en data 4 d'octubre de 2016, va aprovar
sotmetre a informació pública el projecte d'actuació específica en sòl
no urbanitzable del Projecte de Via Ferrata a Ses Gralles.
Durant el termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la
darrera publicació del present Anunci en el Butlletí Oficial de la Província, les persones interessades podran presentar davant l'Ajuntament les reclamacions i suggeriments que creguin convenients, per
tal de donar compliment al que preveu l'article 48 del Text refós
de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost i modificacions posteriors.
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals de l'àrea d'Urbanisme, Plaça de l'Església, 2, de Begur, de dilluns a divendres en hores d'oficina.
Begur, 10 d'octubre de 2016
L'alcalde