Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre aprovació definitiva del Pla intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'OLOT
Transcorregut el termini d'exposició al públic del Pla intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament d'Olot, aprovat inicialment pel Ple de
l'Ajuntament d'Olot, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016,
publicat en el BOP de Girona número 139, de 21 de juliol de 2016,
sense que hi hagi hagut cap al·legació ni reclamació, queda aprovat
definitivament, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós?administratiu, davant la Sala del Contenciós - Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos contats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós
- Administrativa.
El text íntegre del Pla intern d'igualtat de gènere es troba publicat
a la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot a l'apartat Seu electrònica ? Acció de govern i normativa ? Plans i programes destacats
sobre polítiques públiques (https://seu-e.cat/ca/web/olot/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques).
Olot, 5 d'octubre de 2016
Josep Maria Corominas Barnadas
Alcalde