Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local a la Diputació de Girona
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA RECURSOS HUMANS
L'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (en endavant, LBRL), introduït per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, estableix en el seu apartat sisè que el president de les entitats locals informaran al Ple amb caràcter trimestral
del compliment d'allò previst en aquest article. En aquest article
104 bis es preveu, concretament, la dotació màxima de llocs de treball reservats a personal eventual. Així mateix, l'apartat cinquè de
l'article 104 bis LBRL estableix la obligació de que les Corporacions
locals publiquin semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província el nombre de llocs de treball reservats a
personal eventual.
En atenció a les anteriors obligacions legals, es fa públic que la dotació de llocs de treball reservats a personal eventual a la Diputació de
Girona, a data 30 de setembre de 2016, és de 25 places, de les quals
n'hi ha una que està vacant, i vint-i-quatre estan ocupades.
Aquesta dotació de llocs de treball de personal eventual compleix
amb el límit imposat per l'article 104bis.2 en relació a les Diputacions provincials.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Girona, 4 d'octubre de 2016
Pere Vila i Fulcarà
President