Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT: Contractació centralitzada del subministrament i instal·lació d'enllumenat i grups de pressió per als
ajuntaments d'Agullana, Amer, Fontanals de la Cerdanya, Fornells de la Selva, la Cellera de Ter i Palamós.
1. Entitat adjudicadora
A) Tramitació: Diputació de Girona
B) Òrgan de Contractació: el que correspongui als ajuntaments d'Agullana, Amer, Fontalnals de la Cerdanya, Fornells de la
Selva, la Cellera de Ter i Palamós.
C) Exp. 2016/1834
2. Objecte del Contracte
A) el subministrament i/o la instal·lació d'equipament d'enllumenat i d'un grup de pressió per a la reducció de les emissions
de gasos d'efecte hivernacle en el marc dels PAES aprovats pels ajuntaments d'Agullana, Amer, Fontalnals de la Cerdanya,
Fornells de la Selva, la Cellera de Ter i Palamós
El contracte es dividirà en 3 lots i 4 sublots tal i com es detalla a continuació:
Lot 1: Subministrament i instal·lació grup de pressió per al servei d'aigua potable al municipi d'Agullana
Lot 2: Subministrament d'equips per a enllumenat públic a la localitat de Palamós
Lot 3: Subministrament i instal·lació:
Sublot 3A: Subministrament i instal·lació d'equips per a enllumenat públic a la localitat de la Cellera de Ter
Sublot 3B: Subministrament i instal·lació d'equips per a enllumenat públic a la localitat de Fontanals de Cerdanya. L'actuació
es dura a terme al nucli d'Escardacs.
Sublot 3C: Subministrament i instal·lació d'equips per a enllumenat públic a la localitat de Fornells de la Selva.
Sublot 3D: Subministrament i instal·lació d'equips per a enllumenat públic a la localitat d'Amer.
Els licitadors poden presentar oferta a tots els lots o sublots separadament i especificant la oferta per cada un d'ells; i podran
resultar adjudicataris pel conjunt del lot o bé per algun dels sublots integrants del mateix.
B) Termini de durada del contracte: El contracte tindrà una durada de dos (2) mesos per tots els lots, a partir de la formalització
del contracte.
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
A) Tramitació: Ordinària
B) Procediment d'adjudicació: Procediment obert
D) Criteris de valoració per a l'adjudicació:
C) El criteri que servirà de base per a l'adjudicació del contracte a cadascun dels lots o sublots serà el preu. Els licitadors
hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris que comprèn el pressupost de la licitació en la seva oferta.
4. Preu/ pressupost del contracte:
El preu del contracte es determina pel preu del lot i/o sublot d'acord amb els lots i/o sublots següents:
Lots/Sublots
Preu/lot i/o sublot (iva no inclòs)
1
7.755,67 ?/lot
2
17.137,13 ?/ lot
3
51.265,22 ?/ lot
Sublot 3A
10.680,00?/sublot
Sublot 3B
16.303,00?/sublot
Sublot 3C
15.574,72?/sublot
Sublot 3D
8.707,50?/sublot
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir els preus unitaris que comprèn el pressupost de la licitació en la seva oferta.
El pressupost de la licitació és de 76.158,02 euros, amb la repercussió de l'IVA de 15.993,19 euros, totalitzant un import de
92.151,21 euros.
El valor estimat és de 76.158,02 euros.
5. Garanties: No caldrà constituir garantia provisional. L'import de la garantia definitiva serà del 5% de l'import d'adjudicació
de cada lot/sublot (sense IVA). Caldrà ingressar-la, en tot cas, davant la tresoreria dels Ajuntaments integrant del lot/sublot,
que emetràn la corresponent carta de pagament.
6. Documentació i informació
A) 1) Perfil de contractant de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant)

2) Per sol·licitar aclariments o més informació de l'expedient,

Consultes administratives: Servei de Contractació contractacio@ddgi.cat


Tel.
972
18
50
61


Fax
972
21
04
69

Consultes tècniques: Àrea de Medi Ambient, programa BEenerGI


Tel.
972 18 50 77
7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
A) Els requisits generals d'acreditació de la personalitat, objecte social, representació i capacitat d'obrar dels licitadors.
B) Classificació: no s'exigeix classificació.
Caldrà, però, l'Acreditació de la capacitat i solvència per a contractar amb l'administració.
a)Acreditació de la solvència econòmica i financera
-Volum anual de negocis del licitador referit a l'any de major volum de negoci dels últims tres anys conclosos, que haurà de
ser almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte (valor del/s lot/s o sublot/s que es volen licitar):
LOT 1 : 14.076,54 ?
LOT 2 : 31.103,91 ?
LOT 3 : 93.046,39 ?
? Sublot 3A: 19.384,20 ?
? Sublot 3B: 29.589,95 ?
? Sublot 3C: 28.268,12 ?
? Sublot 3D: 15.804,12 ?
El volum anual de negocis del licitador s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest registre, i si no per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
- Relació dels últims treballs efectuats en els 5 anys anteriors, indicant l'import, les dates i els destinataris corresponents a la
mateixa naturalesa que l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució.
D'acord amb l'article 11 del Reial Decret 773/2015 de 28 d'agost, el requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any
de major execució dels últims 5 anys sigui igual o superior al 70% del valor estimat de cada lot (a), o de la seva anualitat mitja
si aquesta és inferior al valor estimat del contracte, la qual es correspon amb l'import de cada sublot o lot en tant que té una
duració inferior a un any (b).
a) 70 % del valor estimat del contracte, per lots o sublots:
LOT 1 : 6.569,05 ?
LOT 2 : 14.515,16 ?
LOT 3 : 43.421,65 ?
? Sublot 3A: 9.045,96 ?
? Sublot 3B: 13.808,64 ?
? Sublot 3C: 13.191,79 ?
? Sublot 3D: 7.375,26 ?
b) Anualitat mitja
LOT 1 : 9.384,36 ?
LOT 2 : 20.735,94 ?
LOT 3 : 62.030,92 ?
? Sublot 3A: 12.922,80 ?
? Sublot 3B: 19.726,63 ?
? Sublot 3C: 18.845,41 ?
? Sublot 3D: 10.536,08 ?
- Certificat ISO 9001 de l'empresa fabricant de la lluminària, emès per un laboratori acreditat per l'ENAC o similar internacional.
- Catàleg publicat amb les especificacions tècniques dels productes oferts.
A més de donar compliment en la seva totalitat al document ?requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia
LED d'enllumenat exterior? publicat per l'IDAE i pel Comitè Espanyol d'Il·luminació
(http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Requerimientos_LED_REV-4-120815_81a949fd.pdf), els licitadors
hauran de presentar els certificats de compliment de la normativa exigible als LED. S'hauran de presentar tots els certificats
que acrediten que les lluminàries proposades pel licitant garanteixen el compliment de les següents normatives mitjançant
document emès preferentment per entitat acreditada per l'ENAC o entitat internacional equivalent i en el seu defecte, pel
laboratori del fabricant o altre extern a l'empresa. S'ha de presentar:
1. Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la lluminària com dels seus components.
2. Certificat sobre el grau d'hermeticitat de la lluminària completa o en el seu defecte de cada un dels elements auxiliars
i necessaris per al correcte funcionament de la lluminària (recomanat IP6x).
3. Fotometria de la lluminària.
4. Mesures elèctriques de tensió, corrent d'alimentació, potències i factor de potència de la lluminària.
5. Eficàcia de la lluminària alimentada i estabilitzada (mínim 70 lm/W).
6. Mesura de les característiques d'emissió lluminosa de la lluminària en funció de la temperatura ambient exterior.
7. Mesura de l'índex de reproducció cromàtica (mínim requerit: Ra 70).
8. Mesura de la temperatura del color correlacionada en Kelvin, rang de temperatura admès: des de 2.700 K a 4.000 K
(+200).
9. Certificat del compliment de les següents normes que siguin d'aplicació:
? UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requeriments generals i assaigs.
? UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requeriments particulars. Lluminàries per a l'enllumenat públic.
? UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requeriments particulars. Projectors.
? UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l'enllumenat general. Requeriments de seguretat.
? UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen làmpades.
? UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requeriments particulars per a dispositius de
control electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED.
? UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a
mòduls LED. Requeriments de funcionament.
? UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació radioelèctrica dels
equips d'il·luminació i similars.
? UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requeriments d'immunitat CEM.
? UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per les emissions de corrent
harmònica (equips amb corrent d'entrada ? 16 A per fase)
? UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: Limitació de les variacions
de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips
amb corrent d'entrada ? 16 A per fase i no subjectes a una connexió condicional.
8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació.
A) Termini: 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Girona. Si l'últim dia
del termini s'escau en dissabte o festiu, el termini finalitzarà el proper dia laborable que el segueixi.
B) Documentació a presentar: segons model de proposició i de documents especificats a les condicions particulars de
l'expedient.
C) Lloc de presentació de les ofertes:

Registre General de la Diputació

Pujada de Sant Martí 5- 17004 Girona

Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8,30 a 14 hores
9. Obertura de les ofertes
A) Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
B) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació (http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant)
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de qui sigui l'adjudicatari. Per aquest contracte existeix una previsió de despesa de fins a 200
euros per tots els lots a distribuir mitjançant prorrateig entre els lots/sublots, en funció de la proporció de crèdit de cada un
en relació al total.
11. Altres informacions:
Els sobres s'hauran de presentar juntament amb una sol·licitud per participar en la licitació del contracte, segons el model
normalitzat d'instància genèrica que trobareu a l'apartat de documentació genèrica del web de la Diputació de Girona:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1086/1100/Sol_licitud_instancia_generica.pdf
L'esmentada sol·licitud també es troba dins de cada licitació en el perfil del contractant.

Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent informació:
Nom del centre gestor: Servei de Contractació
Número de l'expedient: 2016/1834
Dades de la persona que presenta la documentació: [Cal indicar les dades del licitador]
Exposo: Presentació 2 sobres a la licitació ?subministrament i instal·lació d'enllumenat i grups de pressió per als ajuntaments
d'Agullana, Amer, Fontanals de la Cerdanya, Fornells de la Selva, la Cellera de Ter i Palamós ?
Sol·licito: Admissió a la licitació ?subministrament i instal·lació d'enllumenat i grups de pressió per als ajuntaments
d'Agullana, Amer, Fontanals de la Cerdanya, Fornells de la Selva, la Cellera de Ter i Palamós?
Nom i NIF de la persona signant: [Han de ser les dades del representant legal de l'empresa licitadora]
Girona, 13 d'octubre de 2016
Miquel Noguer i Planas
President accidental