Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de pressupost 6/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
En data 6 d´octubre de 2016 mitjançant Decret d´Alcaldia es va
aprovar provisionalment l'expedient de modificació de pressupost
per ampliació de crèdits núm. 6/2016, el qual s'exposa al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des
de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions
davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Sant Joan de les Abadesses, 6 d'octubre de 2016
Ramon Roqué i Riu
Alcalde