Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
L'empresa Salvador Serra, SA, ha sol·licitat la devolució de l'aval
núm. 2110008992 del Banco Santander, de l'import de 3.070,00 ?,
dipositat en concepte de garantia per a l'obra ?Projecte de millora
del camí de Borró?.
Es fa públic perquè, dins el termini de vint dies, comptats a partir
de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al BOP puguin presentar
reclamacions els qui considerin tenir algun dret exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantit.
Sales de Llierca, 6 d'octubre de 2016
Miquel Palomeras i Anglada
Alcalde