Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva del Reglament dels vigilants municipals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PERALADA
Exp. Núm. 164/2016
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2016 va aprovar definitivament el reglament dels
vigilants municipals de Peralada.
Es fa públic el text íntegre del Reglament esmentat, que s'insereix a continuació, amb l'advertiment que entra en vigor
transcorregut el termini a què fa referència l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Contra l'aprovació definitiva, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la data de la seva publicació.
REGLAMENT DELS VIGILANTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PERALADA
CAPITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.-Objecte
El present reglament té per objecte establir la regulació del Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada pel
que fa a la seva denominació, funcions, organització, formació, règim estatutari i les formes de col·laboració i cooperació amb
altres cossos de seguretat.
Article 2.-Denominació
1. Els membres del Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada rebran la denominació de Vigilants Municipals
de Peralada.
2. Tindran les atribucions que la legislació de trànsit assigna als agents de l'autoritat, als quals també anomena ?agents
municipals? o ?agents de la circulació?.
Article 3.-Àmbit de l'aplicació
El present reglament és d'aplicació a tot el personal que integra el Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada.
Article 4.-Àmbit d'actuació
Els efectius del Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada actuaran en tot el terme municipal. Excepcionalment,
podran actuar fora del terme municipal quan siguin requerits per l'autoritat competent en situacions d'emergència i sempre
amb l'autorització prèvia de l'Alcalde corresponent. Aquestes actuacions es notificaran al Departament d'Interior.
CAPITOL II.- DE LES FUNCIONS I NORMES D'ACTUACIÓ
Article 5.-De les funcions dels Vigilants Municipals
1.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, al Servei de Vigilants
Municipals de Peralada li correspon l'exercici de les següents funcions:
a) Custodiar i vigilar els béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals:
- Controlar i vigilar les entrades i sortides dels edificis o dependències municipals per tal de mantenir l'ordre i l'horari
establert en els mateixos.
- Obertura i tancament de les instal·lacions i dependències municipals (deixalleria, pavelló municipal, zones de jocs i
parcs infantils, Ajuntament, edifici polivalent de Can Sala, etc).
- Controlar, supervisar i fer complir la normativa en relació al correcte manteniment de les instal·lacions.
- Realitzar tasques d'informació al públic i suport logístic a les dependències municipals.
- Controlar i verificar el bon funcionament del mobiliari, instal·lacions, materials, etc. de les dependències, notificant les
possibles avaries o desperfectes, en aquests.
- Comunicar als serveis municipals corresponents i amb tota celeritat qualsevol incidència que es produeixi a la via
pública que hagi de ser resolta (senyals en mal estat, vandalisme, llums que no cremen, avaries de la xarxa d'aigües,
avaries de la xarxa elèctrica, etc.), així com la comprovació periòdica de la seva resolució.
- Comunicar als serveis municipals informació sobre els espais bruts i en mal estat, patis amb excés de vegetació, excessos
de vegetació en vies públiques, incidències en parcs i jardins.
- Maneig, custòdia i/o trasllat de diners dels diferents equipaments municipals, del cobrament d'activitats als centres
cívics i esportius, del cobrament de llicències, d'impostos, de multes, parades de mercat, etc.
b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació:
- Controlar, regular i senyalitzar el trànsit en hores punta, llocs d'interès i altres zones que necessitin recolzament exprés.
- Controlar el bon funcionament de les zones de càrrega i descàrrega.
- Ordenar i senyalitzar presencialment possibles desviacions o modificacions del trànsit derivades de mesures de millora
de la mobilitat per diferents motius (obres, accidents).
- Organitzar la mobilitat durant les festes populars, actes públics, entrades i sortides de l'escola.
- Vigilar i tramitar les propostes de denúncia de les infraccions del trànsit produïdes a les vies urbanes.
- Controlar i gestionar la retirada de la via pública dels vehicles abandonats.
- Estudiar i proposar millores de la mobilitat per als vianants i del trànsit rodat per presentar-les a l'alcaldia o regidoria
corresponent.
- Informar sobre senyalització deteriorada, confosa o insuficient.
- Ordenar les variacions de trànsit, l'organització de mobilitat que es produeixi en festes i altres activitats lúdiques que es
realitzin.
- Col·locar tots els elements de senyalització necessaris pel bon funcionament.
- Actuar com a organitzador de la mobilitat en les situacions en que es requereixi (càrrega i descàrrega, camions de gran
tonatge, etc.) i situacions permanents (escola....)
- Patrullar tot el terme municipal.
- Col·laborar en les tasques judicials pròpies del Jutjat de Pau quan siguin requerits per fer-ho.
c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil en general, d'acord amb el que disposen les lleis:
- Donar suport a tots els cossos i serveis implicats en els plans de protecció civil de la Corporació.
- Col·laborar per garantir la seguretat i bona convivència de la ciutadania del municipi.
- En cas de contingències i emergències produïdes per inclemències meteorològiques greus com inundacions, nevades,
ventades, en cas d'indencis, etc. hauran d'estar a disposició per cobrir el servei i es podran alterar horaris fins la
finalització de l'emergència.
- Col·laborar amb els organitzadors d'activitats socials, culturals, esportives, lúdiques.
- Emetre informes, pel seguiment d'incidents i assumptes relacionats amb serveis socials.
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions, altres disposicions i actes
municipals:
- Vetllar pel compliment de les ordenances i disposicions municipals a l'espai públic.
- Complimentar els documents administratius necessaris per al desenvolupament de les funcions atribuïdes (denúncies,
demandes, ocupació de via pública, sol·licitud de guals, sol·licitud d'autoritzacions de focs, sol·licituds del mercat
municipal, etc.)
- Atendre al ciutadà/na sobre la informació relacionada amb la seguretat, procediments, normativa, etc.
- Vetllar pel comportament cívic de la ciutadania en actes públics i comportaments individuals.
- Formular denúncies per incompliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans de les resolucions, altres disposicions
i normativa municipals.
- Comprovar llicències i comunicacions prèvies d'obres amb la finalitat que es pugui verificar si es compleix la corresponent
autorització i/o comunicació prèvia.
- Vetllar pel compliment de la normativa urbanística, protectora del medi ambient i l'entorn.
- Donar suport en l'administració municipal en totes aquelles tasques que, d'acord amb la normativa vigent, li siguin
encomanades per l'Alcalde o Regidor delegat.
- -Notificar i lliurar documentació oficial dins i fora del municipi, repartir les convocatòries i ordres del dia de les sessions
i altres òrgans de govern, repartir el Butlletí municipal, publicitat dels actes i les activitats municipals.
- Realitzar les tasques pròpies dels Agutzils.
- Qualsevol altra tasca que els hi sigui encomanada i que no entri en contradicció amb la normativa vigent.
2. En l'exercici de llurs funcions, els efectius del Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada, gaudeixen a tots
els efectes de la condició d'agents de l'autoritat.
3. Diàriament, un cop finalitzat el servei els vigilants remetran un informe a l'Alcalde.
En aquest informe constarà com a mínim:
a) Horari i torn realitzat.
b) Tasques de prevenció realitzades i actes de proximitat realitzats.
c) Recorregut realitzat pels carrers del municipi.
d) Incidències detectades (vandalisme i serveis públics), i comprovació de la resolució d'incidències anteriors.
e) Informe sobre ordres puntuals.
f) Visites rebudes a les dependències i visites realitzades a tercers.
g) Trucades rebudes.
h) Sancions imposades.
i) Qualsevol altra incident que es cregui convenient de fer constar.
CAPÍTOL III. De l'organització
Article 6.-Vigilant de proximitat
1. S'entenen per tasques de proximitat totes aquelles en què el vigilant es mostra proper a la ciutadania i s'interessa i es
preocupa pels seus problemes relacionats amb la via pública, ordenances, organització d'activitats, etc. Aquesta proximitat
s'aconsegueix amb la seva presència en actes públics, concentracions de persones, contactant amb el/la ciutadà/na, amb les
entitats, grups de ciutadans/es com a referent.
2. Els vigilants municipals de Peralada actuaran sota el criteri de proximitat i, en aquest sentit, portaran a terme accions com
les que s'especifiquen:
a) Visitar instal·lacions municipals i contactar amb els responsables de les mateixes (treballadors municipals, clubs, entitats...)
per supervisar l'estat i preveure mesures preventives.
b) Contactar amb els grups i col·lectius que organitzen activitats socials, lúdiques o esportives i preveure els possibles
problemes o qüestions logístiques que puguin sorgir.
c) Visitar els punts conflictius i fer mediació per aconseguir un bon comportament d' ús dels espais.
d) Qualsevol altre aspecte a considerar de proximitat a la ciutadania.
3. Les visites als llocs i punts conflictius es faran prioritàriament a peu.
Article 7.-Comandament i responsable del Servei de Vigilants Municipals.
L'Alcalde exerceix el comandament màxim del Servei de Vigilants, podent delegar en un regidor les funcions d'organització
i funcionament.
1. Per al millor desenvolupament de les funcions encomanades als efectius del Servei de Vigilants, l'Ajuntament podrà escollir
d'entre ells, un responsable del Servei, que serà nomenat per l'Alcaldia per a dur a terme les següents funcions:
a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del servei i, també les activitats administratives que se'n derivin, per tal
d'assegurar ne l'eficàcia, seguint les directrius del Regidor Delegat i/o l'Alcalde,
b) Avaluar les necessitats de recursos i formular les propostes pertinents.
c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l'Alcalde o del càrrec en qui aquest
delegui.
d) Informar l'Alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.
e) Assistir l'Alcalde o regidor delegat en les funcions de planificació, organització, coordinació i control, com també proposar
les mesures organitzatives i els projectes per a la renovació i el perfeccionament dels procediments, sistemes i mètodes
d'actuació que estimi convenients.
f) Presentar la memòria del serveis a l'Alcalde.
g) La relació amb serveis similars d'altres municipis.
¬
h) Acomplir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipals del Servei.
2. En absència del responsable del Servei, l'Alcalde determinarà quin dels efectius del servei el substituirà.
Article 8.-Normes d'actuació.
Els efectius del Servei de Vigilants Municipals han d'actuar amb estricta adequació a l'ordenament legal vigent i especialment:
a) Han d'exercir la seva funció respectant la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i la resta d'ordenament jurídic.
b) Han d'actuar amb imparcialitat sense cap tipus de discriminació per qüestions de raça, religió, sexe o ideologia.
c) Han d'actuar amb integritat i dignitat.
d) Han d'impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.
e) Han de dispensar un tracte correcte en les relacions amb els ciutadans, als quals procuraran auxiliar i protegir, sempre que
les circumstàncies ho aconsellin o fossin requerits a fer-ho.
f) Han d'actuar amb la necessària decisió i sense demora, quan de l'actuació en depengui evitar un dany greu, immediat i
irreparable i s'han de regir en fer-ho pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans
al seu abast.
g) Han de guardar rigorós secret professional respecte a les informacions que coneguin per raó o en ocasió del desenvolupament
de les seves funcions.
Article 9.- Qualitat de prestació de servei.
Els efectius del Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada han de tenir sempre present que del seu
comportament i competència en depèn el prestigi i la imatge del Servei, de l'Ajuntament i del propi municipi. Per això posarà
sempre de manifest les qualitats de professionalitat, educació, integritat i dignitat.
Article 10.- Pràctica del servei.
Els membres del Servei de Vigilants Municipals han de prestar el seu servei puntualment i amb diligència, seguint amb
eficàcia les ordres rebudes, observant les regles d'urbanitat i demostrant serenitat i fermesa en la pràctica dels serveis.
Article 11.- Tracte i salutacions.
El tracte de tots els efectius del Servei de Vigilants Municipals ha de ser correcte.
Article 12.- Ús de les llengües.
Es comunicaran preferentment en llengua catalana, podent usar-ne d'altres si així ho demana l'interlocutor.
Article 13.- Llocs i establiments públics.
Els efectius del Servei de Vigilants Municipals tenen prohibida l'estada en bars, restaurants i altres establiments comercials
durant el servei, excepte si ha estat requerida la seva presència o tenen encomanat expressament un servei, en aquest cas
hi seran el temps necessari per prestar el servei requerit. També podran ser excepcionalment durant les pauses de descans
prèviament establertes.
Article 14.- Prohibicions.
a) Durant el servei els Vigilants Municipals tenen prohibit el consum de begudes alcohòliques, altres drogues o substàncies
estupefaents.
b) Els vehicles, uniformes i material del Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada no poden ser utilitzats
fora del terme municipal llevat d'una autorització expressa.
c) Queda totalment prohibit fumar durant el servei.
d) No es podran utilitzar els equips informàtics i de telefonia per ús particular.
CAPITOL III.- LA COL·LABORACIÓ.
Article 15.- La col·laboració.
1. Es podran subscriure convenis de col·laboració amb el Departament d'Interior per tal que els Mossos d'Esquadra exerceixin
les funcions complementàries en matèria de seguretat dins l'àmbit del terme municipal. En aquests convenis s'hauran de
determinar en tot cas, objectius, recursos, finançament, organització, obligacions i facultats respectives.
2. Així mateix, es podrà sol·licitar al Departament d'Interior el suport dels Mossos d'Esquadra per a serveis temporals o
concrets, que per raó del seu volum o de l'especialització, no puguin ésser assumits pels vigilants municipal.
CAPITOL IV.- DEL RÈGIM ESTATUTARI.
Article 16.- Disposició general.
a. Els efectius del Servei de Vigilants Municipals, que ocuparan plaça de funcionaris de l'Ajuntament de Peralada estant
sotmesos, pel que fa al seu règim jurídic a l'Estatut de la funció pública local de Catalunya.
Article 17.- Armament i uniforme.
1) Els efectius del Servei de Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada portaran com a armament de defensa personal
i mitjà dissuasori la defensa reglamentària. En cap cas podran dur armes de foc durant el servei.
2) Podran portar penjat al cinturó un bastó policial extensible, un esprai de defensa homologat, és a dir que en virtut de
la corresponent aprovació del Ministeri de Sanitat, i, amb el previ informe de la Comissió Interministerial Permanent
d'Armes i Explosius, es consideren permesos d'acord amb l'article 5.1.b paràgraf segon del RD 137/1993 de 29 de gener
pel qual s'aprova el reglament d'Armes, un joc de manilles i uns guants antitall. També un lot, l'equip de transmissió,
telèfon mòbil i una eina multi ús validada per l'ajuntament. L'alcalde podrà establir si s'escau, qualsevol altre element
legalitzat de defensa.
3) Els Vigilants Municipals han de fer ús de l'uniforme en horari laboral. Han de vestir totes les peces que l'integren i dur-lo
en bon estat. Queda prohibit usar peces de l'uniforme quan estan fora de servei i fer ús dels distintius que identifiquen els
cossos de les policies locals
4) L'Ajuntament ha d'atendre la uniformitat dels integrants del Servei de Vigilants i la reposició de les peces d'acord amb la
durada que se'n fixi. Els efectius són responsables de la custòdia i bona conservació de la pròpia indumentària.
5) El canvi d'uniforme a les diferents estacions s'ha de dur a terme en les dates que es fixin i seran simultànies per a tots els
efectius.
6) Cada vigilant serà responsable de la custòdia i bona conservació del seu uniforme.
7) Cada vigilant haurà de portar de manera visible el seu número d'identificació professional.
Article 18.- Recursos materials.
1) L'Ajuntament vetllarà per dotar suficientment les instal·lacions, recursos materials necessaris per tal d'optimitzar la feina
dels vigilants.
2) El material, les instal·lacions i equips al servei dels vigilants municipals ha d'estar en perfecte estat de conservació, neteja
i funcionament.
3) Els vigilants municipals han de mantenir els vehicles en bon estat.
4) Queda prohibida la manipulació o canvi de material, vehicles, instal·lacions, equips i uniformes sense autorització expressa
de l'alcalde o regidor delegat.
5) Els vigilants han de reflectir en l'informe d'incidències qualsevol alteracions dels apartats anteriors
6) Queda absolutament prohibida la utilització de qualsevol material assignat als vigilants municipals amb finalitats
particulars, alienes al servei.
Article 19.- Formació.
L'Ajuntament garantirà la formació i actualització dels membres del Servei de Vigilants Municipals durant l'exercici de la
seva professió, mitjançant la participació en activitats organitzades per la pròpia administració o per altres amb les quals es
puguin establir col·laboracions, especialment la Generalitat de Catalunya, sempre que el servei ho permeti.
Article 20.- Jornada laboral i horari.
1) La jornada laboral dels Servei de Vigilants Municipals, quedarà subjecte a les necessitats del Servei, essent de 37 hores 30
minuts setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual.
2) L'organització dels torns de treball serà aprovada per trimestres per Decret d'Alcaldia o per Junta de Govern. En el cas que
en el còmput anual, sigui una jornada superior a la legalment establerta s'aprovarà la compensació als efectius del cos de
Vigilants de l'excés de jornada, segons Decret d'Alcaldia.
CAPÍTOL V. Règim disciplinari
Article 21 Disposició general
El règim disciplinari dels/les vigilants, s'ajustarà a allò que preveu la normativa reguladora de la funció pública i els pactes de
personal funcionari aprovats per l'Ajuntament, sens perjudici de les responsabilitats civils o criminals en que puguin incórrer.
Article 22 Tipificació de les faltes
Les faltes comeses pels efectius del servei de vigilants municipals en l'exercici de llurs funcions poden ser molt greus, greus
i lleus.
La tipificació de les faltes ve establerta en la normativa aplicable al règim jurídic de l'estatut de la funció pública local de
Catalunya.
Article 23. Graduació de les sancions
Per a graduar les sancions, a més de les faltes objectivament comeses, cal tenir en compte, d'acord amb el principi de
proporcionalitat:
a) La intencionalitat.
b) La pertorbació del servei.
c) Els danys i els perjudicis produïts a l'Administració o als administrats.
d) La reincidència en la comissió de faltes.
e) El grau de participació en la comissió o l'omissió.
f) La transcendència per a la seguretat pública.
Es poden valorar com a circumstàncies atenuants les següents:
? L'historial professional, que només es podrà valorar com a circumstància atenuant.
? El reconeixement de la infracció comesa davant el seu comandament superior abans de conèixer l'inici del procediment
disciplinari.
? El penediment i la reparació dels danys i perjudicis causats en el que sigui possible.
Article 24.- Procediment disciplinari
Per a l'aplicació del règim disciplinari se seguirà el procediment previst al Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de la Policia local de Catalunya, en quant al procediment
i són supletòries les ordenances o reglaments municipals específics.
En quant a la tipificació de les infraccions i les sancions a imposar, és aplicable el règim del personal al servei de les
administracions locals.
Article 25.- Extinció i prescripció
1) La responsabilitat disciplinària s'extingeix pel compliment de la sanció, per mort, per indult, per amnistia i per la prescripció
de la falta o de la sanció.
2) Les faltes molt greus prescriuen al cap de 6 anys, les greus al cap de 2 anys i les lleus al cap d'un mes, a comptar de la data
de comissió de la falta.
Article 26.- Segona activitat.
La regulació que de la segona activitat realitzen els articles 43 i 44 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, serà
d'aplicació, en els mateixos termes, als Vigilants Municipals de l'Ajuntament de Peralada.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Aquest reglament serà d'aplicació mentre la Generalitat no aprovi un reglament general per als vigilants dels municipis de
Catalunya. En el moment que això es produeixi l'ajuntament disposarà de tres mesos per adaptar-s'hi.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En allò no previst en aquest reglament i en la Llei de policies locals, serà d'aplicació la legislació de règim local, reglaments
específics i altres normes dictades per l'Ajuntament de Peralada.
Segona
S'autoritza a l'Alcalde de l'Ajuntament de Peralada perquè dicti les disposicions necessàries per l'acompliment d'aquest
reglament
Tercera
El que disposa l'apartat c. de l'article 16, podrà ésser objecte de modificació amb motiu de l'aprovació del pressupost i de la
plantilla de personal per a cada exercici.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL - Modificació dels preceptes del reglament i de les referències que fa a la normativa vigent. Els
preceptes d'aquest reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Peralada, 4 d'octubre de 2016
Pere Torrent Martín
Alcalde