Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES
En la sessió plenària celebrada per aquesta corporació el dia 30 de
setembre de 2016, es va aprovar inicialment la modificació del pressupost per suplement de crèdit SC 02/2016 amb el finançament que
en el mateix es determina, el qual conforme a la previsió feta en
l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze
dies des de la publicació d'aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions.
De conformitat amb l'acord adoptat, el pressupost es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions.
Les Planes d'Hostoles, 3 d'octubre de 2016
Eduard Llorà Cullet
Alcalde