Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació del plec de prescripcions tècniques i administratives que regiran l'adjudicació de la llicència per a la gestió de l'espai públic per realitzar un mercat de brocanter i segona mà
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Jonquera, en sessió
ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va acordar incoar
expedient per a l'adjudicació de la llicència per a la gestió de l'espai
públic per a la realització d'un mercat de brocanter i segona mà,
així com aprovar el plec de prescripcions tècniques i administratives
que regiran l'adjudicació.
L'esmentat plec es sotmet a informació pública, per un termini de 20
dies hàbils, a fi que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin oportunes. Si durant el termini indicat no
es produeix cap reclamació, el Plec quedarà definitivament aprovat
sense necessitat d'adoptar nou acord.
El Plec es podrà consultar a la pàgina web municipal www.lajonquera.cat (portal de la transparència) i a les dependències municipals, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h.
La Jonquera, 3 d'octubre de 2016
Sònia Martínez i Juli
Alcaldessa