Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'adjudicació i formalització d'un contracte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Es fa públic per general coneixement, i de conformitat amb el que
estableix l'art. 151.4 i 154 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector públic,
l'adjudicació i la formalització del següent contracte:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: E116.4-3/2016
d) Adreça d'Internet del Perfil del contractant: http://www.labisbal.cat/ca/perfil-del-contractant.html
2. Objecte del contracte
a) Tipus : Serveis
b) Descripció: Serveis per a les activitats i projecte socioeducatiu
per a joves
Lot 1: Grup d'habilitats socials
Lot 2: Unitat dl escolarització compartida UEC
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma d'adjudicació: oferta econòmica més avantatjosa amb
diversos criteris d'adjudicació
d) Criteris d'adjudicació: els detallats a la clàusula 15 del PCAP
4. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 94.063,00 euros d'acord amb
el desglossament que es detalla a la clàusula 4 del PCAP
5. Pressupost base de licitació
Lot 1: Grup d'habilitats socials: 4.872,00 euros, sense IVA
Lot 2: Unitat d'escolarització compartida UEC: 40.000 euros sense IVA
6. Adjudicació del contracte
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Data d'adjudicació:
Lot 1: 29.09.2016 per Decret de l'Alcaldia núm. 1370 (prèvia avo cació de competències)
Contractista: CENTRE PSICOPEDAGOGIC TAMGRAM SCP,
per import de 4.846,50 euros (sense IVA)
Lot 2: 27.09.2016 per Decret de l'Alcaldia núm. 1363 (prèvia avocació de competències)
Contractista: AURA SERVEIS EDUCATIUS SCP, per import de
39.623,00 euros (sense IVA)
7. Formalització del contracte
a) LOT 1: Data de formalització del contracte: 03.10.2016
b) LOT 2: Data de formalització del contracte: 03.10.2016
La Bisbal d'Empordà, 15 de setembre de 2016
Lluis Sais i Puigdemont
Alcalde