Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació d'un padró fiscal per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA
Exp. 284/2016
Per Decret de l'Alcaldia 281/2015, de 03 d'octubre de 2016, s'ha
aprovat el Padró de les taxes de clavegueram, desinsectació, escombraries, guals i ocupació del domini públic per a l'exercici 2016,
que consta a l'expedient. El període de cobrament es fixa del dia 17
d'octubre al 17 de desembre de 2016, podent efectuar els ingressos
corresponents per mitjà de domiciliació bancària o bé per mitjà de la
caixa de la Corporació en horari d'atenció al públic.
S'adverteix que, transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran
exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs pel període executiu, els interessos de demora i, en
el seu cas, les despeses que es produeixin.
L'Armentera, 3 d'octubre de 2016
Narcís Isern Serra
Alcalde