Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació d'un padró fiscal per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA
Exp. 283/2016
Per Decret de l'Alcaldia 282/2016, de 03 d'octubre, s'ha aprovat
el Padró de la taxa de conservació del Cementiri Municipal per a
l'exercici 2016, que consta a l'expedient. El període de cobrament es
fixa del dia 17 d'octubre al 16 de desembre de 2016, podent efectuar
els ingressos corresponents per mitjà de domiciliació bancària o bé
per mitjà d'ingrés a la caixa de la Corporació en horari d'atenció al
públic.
S'adverteix que, transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran
exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs pel període executiu, els interessos de demora i, en
el seu cas, les despeses que es produeixin.
L'Armentera, 3 d'octubre de 2016
Narcís Isern Serra
Alcalde