Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci pel qual es fa pública la llista provisional de les persones aspirants admeses i/o excloses per al procés de selecció mitjançat mèrits per proveir la vacant de formador/a per a l'aula d'adults amb caràcter interí, composició del tribunal i data de les proves
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
02 SECRETARIA
0506.01 SELECCIÓ DE PERSONAL
Exp 4049/2016
Tema Selecció de personal per a la cobertura d'una plaça de formador/a per l'aula d'adults municipal per al curs 20162017
Atès que ha acabat el termini de presentació d'instàncies que estableix la convocatòria per a la selecció de personal per cobrir
el lloc de treball de referència,

Atès que s'ha examinat la documentació presentada per les persones interessades i d'acord amb el que disposa la convocatòria,
RESOLC:
Primer.
Aprovar i fer pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de referència que figura en l'annex
1 d'aquesta resolució. Les llistes completes i certificades es troben exposades al públic en el BOP, i donar la màxima difusió entre els
empleats municipals i publicar-la en el Portal de la Transparència Municipal en compliment de la legislació vigent.
Segon.
D'acord amb el que disposen les bases reguladores publicades, les persones interessades disposen de 10 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació, als efectes d'esmenes o reclamacions possibles.
Les al·legacions presentades les ha de resoldre l'Ajuntament en el termini de 15 dies, després dels quals, si no hi ha resolució
expressa s'entendran desestimades, a l'efecte de la seva impugnació per via Contenciosa i Administrativa.
Si no es presenten al·legacions contra la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, aquesta es considerarà, sense més tràmit,
aprovada definitivament.
Tercer.
D'acord amb la base cinquena de la convocatòria es designen les següents persones per formar part del Tribunal Qualificador:
1. President:
a. Titular: Laura Flores Ortega
b. Suplent: Tomàs Soler Navarro
2. Vocals:
a. Titular: Anna Palomera
b. Suplent: Pilar Poyatos
3. Secretària:
a. Titular: Gisela Muñoz
b. Suplent: Ester Bonaventura Fonalleras
.
Quart.
Els membres de l'òrgan de selecció poden ser recusats si hi concorren les circumstàncies o motius que preveu l'article 28 i en
la forma que determina l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Cinquè.
Si s'escau, fixar el dia 10 d'octubre, a les 10.00h del matí a la seu de l'Ajuntament (Verdaguer, 4 ? Platja d'Aro) per a la
constitució del tribunal i inici de les pertinents entrevistes per desigualar les puntuacions.
Contra aquesta Resolució, les persones afectades poden interposar recurs de reposició davant d'aquesta Presidència, en el
termini d'un mes comptador des de la seva publicació. Contra la desestimació d'aquest recurs poden interposar el recurs
contenciós administratiu corresponent.
Castell-Platja d'Aro, 6 d'octubre de 2016
Joan Giraut Cot
Tomàs Soler Navarro
Alcalde
Secretari
Seguint els criteris d'avaluació següents, s'ha redactat la següent llista provisional per DNI i ordre de puntuació:
Qualificació de mèrits:
a) Serveis prestats realitzant tasques anàlogues:
1. A l'administració local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'20 punts/mes.
2. En altres administracions públiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'10 punts/mes.
3. En una empresa privada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'05 punts/mes
Fins a un màxim de 5 punts.
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren.
Els serveis prestats a l'Administració local no computen doblement com a serveis prestats en els apartats a.1) i a.2).
L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació
d'instàncies.
A més a més, l'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant
certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada,
funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en el propi
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades
que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de
l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació
i l'experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball.
b) Formació: Estudis, cursets i seminaris realitzats relacionats amb la plaça a cobrir, organitzats o homologats per centres
oficials:
? De 5 a 20 hores:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'20 punts.
? De 21 a 40 hores: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'40 ?
? De 41 a 60 hores:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ?
? Més de 60 hores:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 ?
Altres cursos, jornades o seminaris relacionats amb la plaça a cobrir no inclosos a l'apartat anterior: 0,10 punts per cada un.
Per altres titulacions superiors a l'exigida per ocupar el lloc i que estigui relacionada amb les funcions del lloc a ocupar: fins
a 1 punt. La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3,50 punts.
L'acreditació dels cursos s'haurà de fer documentalment amb presentació de certificats o diplomes en els quals figuri el centre
emissor, el contingut i la durada en hores. Si no s'especifica la durada, es considerarà amb la puntuació mínima. La puntuació
màxima total de la fase de concurs és de 8,5 punts.
40519xxxx
8,5
46826xxxx
3,9
47634xxxx
2,06
37723xxxx
8,5
45493xxxx
3,85
41550xxxx
1,8
40526xxxx
8,5
41547xxxx
3,85
40537xxxx
1
40513xxxx
7,2
38842xxxx
3,6
40367xxxx
1
44996xxxx
6
40363xxxx
2,86
45488xxxx
0,2
47811xxxx
6
41577xxxx
2,45
39167xxxx
0
41627xxxx
4,6
40538xxxx
2,2
44008xxxx
0