Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva del projecte de pavimentació del camí Serrat de la Creu
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El projecte de ?Pavimentació del camí Serrat de la Creu? es va aprovar inicialment al Ple de 26-02-2016 i es va exposar al públic al BOP
de Girona núm. 47, de 9 de març de 2016, durant 30 dies.
En sessió de Ple del 30-09-2016 es van desestimar les al·legacions
presentades i es va aprovar definitivament, la qual cosa es fa pública
per a general coneixement de conformitat a l'article 38 del DECRET
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Contra l'acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Degà Contenciós de Girona, en el termini
de dos mesos des d'aquesta publicació. Alternativament i de forma
potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el Ple en el
termini d'un mes.
Campelles, 3 d'octubre de 2016
Joan Dordas i Riu
Alcalde