Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte de servei públic de l'Ajuntament de Besalú, procedi-ment obert, per a la recollida i transport de residus
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BESALÚ
El Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de 25 de juliol del 2016,
per unanimitat dels presents va acordar l'aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques,
per al procediment obert, per a la recollida i transport de residus,
que mitjançant aquest anunci s'exposen al públic de conformitat
amb l'article 142 i 159 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la
informació.
a) Organisme: Ajuntament de Besalú.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Ajuntament de Besalú.
2. Domicili: Plaça Llibertat, 1
3. Localitat i Codi postal: Besalú-17850
4. Telèfon: 972590225
5. Fax: 9721590411
6. Correu electrònic: ajuntament@besalu.cat
7. Adreça d'internet del perfil del contractant: www.besalu.
cat
8. Data límit d'obtenció de la documentació i informació 20
dies hàbils.
d) Número d'expedient: CS-1/2016
1. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de servei públic
b) Descripció de l'objecte: La prestació del servei públic de recollida d'escombraries
2. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
3. Import del contracte:
a) Import total: UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-DOS MIL
CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.232.140,92 ?) (IVA exclòs).
4. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: El termini per presentar les corresponents proposicions serà de 52 dies naturals, comptats des
de la tramesa de l'anunci a l'Oficina de publicacions oficials
de la Unió Europea (DOUE) d'acord amb l'article 159 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
b) Modalitat de presentació: En tres sobres tancats, 1,2 i 3.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Ajuntament de Besalú.
2. Domicili: Plaça Llibertat, 1
3. Localitat i Codi postal: Besalú-17850
4. Telèfon: 972590225
5. Fax: 9721590411
6. Obertura d'ofertes:
a) Adreça: Ajuntament de Besalú
b) Localitat i Codi Postal: Besalú 17850
c) Data i hora. Es notificarà als licitadors.
Besalú, 4 d'octubre de 2016
Lluís Guinó i Subirós
Alcalde