Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'adjudicació definitiva d'un contracte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
Per Resolució d'Alcaldia de data 28 de setembre de 2016, es va adjudicar definitivament el contracte administratiu especial d'explotació d'un bar-restaurant social situat al Centre Polivalent municipal,
c/ Pou del Glaç d'Aiguaviva i la gestió del Centre Polivalent, amb
servei de consergeria i neteja, de conformitat amb el que estableix
l'art. 154 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic
(Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament d'Aiguaviva

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: contracte administratiu especial d'explotació d'un bar-restaurant social situat al Centre Polivalent
municipal, c/ Pou del Glaç d'Aiguaviva i la gestió del Centre
Polivalent, amb servei de consergeria i neteja

b) Data de publicació: 3 d'octubre de 2016.

c) Perfil de contractant
3. Tramitació, procediment:
ordinària.
Procediment:
obert.

Forma d'adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa i
diversos criteris
d'adjudicació.
4. Adjudicació:

a) Data:
28 de setembre de 2016

b) Contractista:
Antonio Isaac Ortega

c) Nacionalitat:
Espanyola

d) Import de l'adjudicació:
1.520,00? cànon anual.

e) Termini:
4 anys.
Aiguaviva, 3 d'octubre de 2016
Joaquim Mateu Bosch
Alcalde