Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de la Modificació del Projecte de reparcel·lació UA 79
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Exp. 24/2016
ANUNCI
Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 29 de
desembre de 2016 va adoptar entre altres, l'acord següent:
3. Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística UA
79
Vista la proposta del coordinador tècnic d'Urbanisme de data 21 de desembre de 2106 i atesa la delegació
feta per l'Alcaldia mitjançant Decret de data 9 de setembre de 2015, per unanimitat s'acorda:
Primer: Aprovar definitivament la Modificació del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística
UA 79 de Lleida, promogut per Val rufea, SL, incorporant d'ofici les condicions següent:
1. Es modifica l'apartat 4.1 de la Memòria, en relació amb la descripció de la parcel·la A, en el sentit que on
s'indica l'afectació al pagament del compte de liquidació provisional ha de constar l'import de 1.898.000,22?,
enl oc de 993.729,48?.
2. Es modifica l'apartat 7.2 de la Memòria, en relació amb el saldo del compte de liquidació provisional, en el
sentit d'establir la quantitat total de 1.898.000,22?, tenint en compte que l'import de les obres d'urbanització
corresponen a 1.858.694,03? i les despeses de projectes i de gestió són de 37.262,75? i 2.043,44?,
respectivament.
Segon: Publicar l'acord al BOP i al web municipal.
Tercer: Notificar l'acord a les persones interessades.
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense
perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.
En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Lleida, 9 de gener de 2017
L'Alcalde