Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de subhasta
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Eva Orga Balcel s cap de l'Oficina de Mollerussa de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL).
Fa saber:
En l'expedient administratiu de constrenyiment que tot seguit es dirà, pel Sr. Tresorer, en data 22 de
desembre de 2016, s'ha dictat el següent acord de:
Proposta de resolució de subhasta
Antecedents
Expedient número 03-2063
Oficina: Mollerussa
Municipi titular dels deutes: El Poal
Subjecte passiu: Romero Gabarre Luisa hereus de
DNI/NIF 78065575X
Deutes pendents, per concepte/any:
- IBI-Urbana, 2005 a 2016
Total pendent segons la base de dades en el dia de la data:
Consulta detal valors
Hereus de Romero Gabarre Luisa. 78065575X 13. Exp.: 03 00002063
Deute actual...............................................................................................................................................3.785,14
Principal.....................................................................................................................................................2.466,34
Recàrrec........................................................................................................................................................493,26
Interessos......................................................................................................................................................611,38
Costes expedient..........................................................................................................................................214,16
Fonaments legals
Atès que s'han observat en el seu tràmit totes les formalitats legals contingudes al Reglament General de
Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, de conformitat amb al ò que estableix l'article
172 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 101 del Reglament General de
Recaptació, conforme a la proposta del cap d'Oficina.
En ús de les facultat que em confereix l'article 5.3.c) del Reial Decret 1174/87 i l'article 62 de l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació d'ingressos de dret públic de l'OAGRTL, i vista la proposta
emesa.
Resol
Primer. Procedir a la celebració de la subhasta pública dels següents béns o drets segons tramitació de
l'expedient abans referenciat.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
Relació de béns a alienar
Finca número 913
Finca urbana: Casa en ruinas, situada en el pueblo de Poal, cal e Mayor, número dieciocho, con su corral
badívol, antes señalada con el número veinticuatro, de superficie la casa cien metros cuadrados y el corral
ciento cincuenta metros cuadrados, lindante por la derecha, con viuda de Ramón Llenas, por la izquierda
con viuda Gasol y por el fondo cal e sin nombre.
Dades registrals. Tom: 2046
Llibre: 22
Foli: 121
Finca: 913
Idufir: 25001000838296
Registre de la Propietat de Balaguer
Adreça: C/ Major 20 (numeració actualitzada)
Municipi: El Poal
Identificació cadastral: 1665509CG2116N 0001 EG
Naturalesa del dret: Ple domini
Valoració de la finca: 33.200,00 ?
Càrregues que han de quedar subsistents: No n'hi ha
Tipus de subhasta en primera licitació: 33.200,00 ?
Aquest tipus no inclou els impostos indirectes que pugui gravar la transmissió d'aquest bé.
Segon. Aquesta resolució es notificarà al deutor, al cònjuge si es tracta de bens de guanys o si és l'habitatge
habitual, als possibles creditors hipotecaris i pignoratius, als titulars de drets inscrits en el corresponent
registre públic amb posterioritat al dret de l'OAGRTL que consta en la certificació de càrregues emesa a
l'efecte, al dipositari, i, en cas de haver-hi, als copropietaris i tercers posseïdors dels béns a subhastar.
Tercer. Data de celebració de la subhasta
La present subhasta es celebrarà el dia 21 de febrer de 2017 a les 10 hores en el C/. del Carme núm. 26 de
Lleida (Edifici de la Diputació de Lleida, Sala d'Actes).
L'anunci de subhasta es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de l'ajuntament
titular del deute, a l'Oficina de recaptació gestora de l'expedient i al de els Serveis Centrals de l'OAGRTL?.
En compliment de la transcrita resolució, es publica el present edicte i es posa en coneixement de totes les
persones que tinguin interès en participar a la subhasta, el següent:
1. Els béns i drets objecte de la subhasta i el tipus en primera licitació, els quals no inclou els impostos
indirectes que pugui gravar les transmissions dels béns, són els assenyalats en la transcrita resolució. La
subhasta se celebrarà en el l oc, dia i hora expressats en l'esmentada resolució.
2. Els licitadors hauran de conformar-se amb la documentació de domini i els títols de propietat que han
estat aportats a l'expedient, sense poder demanar cap mena de títols que aquel s que resten disponibles pel
seu examen fins el dia anterior a la data assenyalada per la subhasta en l'Oficina de Tresoreria de
l'OAGRTL, situada a la Rambla Ferran núm. 18 de Lleida, 2a planta, en horari de 9 a 14 hores, de dil uns a
divendres.
De no estar inscrit els béns en el registre, el document públic de venda és títol mitjançant el qual es pot
efectuar la immatriculació en els termes previstos en la l ei hipotecària, i que, en els casos que sigui

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
necessari, hauran de procedir, si els interessa, com disposa el títol VI de la Llei Hipotecària per dur a terme
la concordança entre el registre i la realitat jurídica.
3. Podran participar en la subhasta en la seva condició de licitadors totes les persones que tinguin capacitat
d'obrar d'acord amb l'ordenament jurídic, que no tinguin impediment o restricció de cap mena i es puguin
identificar amb el seu document nacional d'identitat o passaport, i en el seu cas puguin acreditar
documentalment la representació que li ha estat atorgada.
4. En qualsevol moment anterior a l'adjudicació podrà restar suspesa la subhasta si es fa el pagament del
deute per principal, recàrrec, interessos i costes del procediment en els termes previstos a l'article 169.1 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
5. Si en la primera licitació no s'hagueren cobert els deutes i restessin béns sense adjudicar, la Mesa es
reserva el dret de convocar una segona licitació, que anunciarà de forma immediata, assenyalant nou tipus
de subhasta que serà del 75% del de la primera.
6. Els béns no venuts en la subhasta, podran ser objecte d'adjudicació mitjançant venda per gestió directa,
conforme amb al ò que disposa l'article 107 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol.
7. Els licitadors hauran de constituir davant la Mesa de la subhasta un dipòsit, mitjançant xec nominatiu,
conformat o certificat per l'entitat que ho l iuri, a favor de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) per l'import del 20% com a mínim del tipus de licitació a
què volen participar.
Aquest dipòsit serà ingressat en la Tresoreria de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals, de forma definitiva, si l'adjudicatari no fa pagament de la diferència entre el preu de la rematada i el
dipòsit constituït, en el moment de l'adjudicació o en el seu cas dintre dels quinze dies següents a
l'adjudicació, tenint en compte que es podran demanar responsabilitats pel prejudici que s'ocasiona sobre
l'import del dipòsit per la inefectivitat de l'adjudicació.
8. Els licitadors podran trametre o presentar els seus oferiments en sobre tancat, a les oficines dels Serveis
Centrals, d'aquest Organisme, situades a la Rambla de Ferran, número 18, 2ª planta de Lleida, fins una
hora abans de l'assenyalada per la subhasta, acompanyats de l'import del dipòsit, en xec conformat, a favor
de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals amb una validesa mínima de 30 dies
després de la celebració. En el sobre s'hi farà constar:
Nom i cognoms, DNI, la seva fotocòpia i el domicili del licitador, i d'altra banda, el número d'expedient que
motiva la subhasta, el nom del deutor, la data de celebració de la licitació i l'oferta màxima.
9. Quan la Mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el tram establert,
sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva oferta.
10. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, començarà l'admissió de postures a
partir de la segona més alta i serà adjudicatària la postura més alta pel tram superior a la segona, en el cas
de no existir altres ofertes.
11. En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta algun licitador que hagués presentat la seva
oferta, en sobre tancat, manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la licitació es procedirà a la
devolució del dipòsit.

 
Número 9
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Divendres, 13 de gener de 2017
12. Totes les ofertes s'hauran d'ajustar a trams de 200 ?, de conformitat amb l'art. 63.2 c) de l'Ordenança
General de l'OAGRTL.
En tot allò que no ha estat previst en aquest anunci, s'actuarà d'acord amb els preceptes i disposicions
legals que regulen l'acte de subhasta i concedeixen algun dret a favor tercers.
Recursos
Contra la transcrita resolució el deutor podrà interposar recurs de reposició davant el Tresorer d'aquest
Organisme Autònom, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes, a comptar del dia següent al
de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Suspensió del procediment
El procediment de constrenyiment, només se suspendrà en els casos i condicions assenyalats en l'article
14.2.i) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i en els supòsits en què sigui d'aplicació l'article 73 del Reglament General de
Recaptació, Reial Decret 939/2005,de 29 de juliol.
Són motius d'impugnació o d'oposició, a la via de constrenyiment, els assenyalats en l'article 167 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.
En tot allò que no ha estat previst en aquest anunci, s'actuarà d'acord amb els preceptes i disposicions
legals que regulen l'acte de subhasta i concedeixen algun dret a favor tercers.
Mollerussa, 10 de gener de 2017
La cap de l'Oficina, Eva Orga Balcel s