Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA CONTRACTACIÓ
SERVEIS: Servei de manteniment del sistema de còpies de seguretat dels sistemes d'informació de Diputació de Girona, basat
en el sistema Netbackup
1.Entitat adjudicadora
A) Diputació de Girona
B) Contractació: Resolució de Presidència
C) Exp. 2016/6243
2. Objecte del Contracte
A L'objecte del contracte és el manteniment del sistema de còpies de seguretat dels sistemes d'informació de Diputació de
Girona, basat en el sistema Netbackup de l'empresa Veritas i compost per diversos elements de programari i maquinari
B) Termini de prestació del servei: El contracte tindrà una durada de dos (2) any a partir de la data de la seva signatura.
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
A) Tramitació: Urgent
B) Procediment d'adjudicació: Procediment obert
C) Criteris de valoració per a l'adjudicació:
- Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B): Fins a 35 punts
A) Memòria tècnica del servei. Tindrà una extensió màxima de 25 pàgines numerades amb un índex de continguts i
contindrà, com a mínim, els següents apartats que seran puntuats:
1. Descripció general del manteniment: 5 punts
1.1.Metodologies de treball usades en la gestió del manteniment: 5 punts
2. Manteniment preventiu: 10 punts
2.1.Proposta i calendari d'execució de les tasques preventives: 5 punts
2.2.Exemple de l'informe trimestral de manteniment preventiu: 5 punts
3. Manteniment correctiu: 20 punts
3.1.Exemple d'informe de resolució d'incidència: 5 punts
3.2.Documentació gràfica del flux de treball en la resolució d'incidències: 5 punts
3.3.Cobertura horària i compromís de temps màxim d'atenció a incidències: 5 punts
3.4.Enumeració de vies i mitjans d'obertura d'incidències amb captures de pantalla on es puguin veure una llista
d'incidències i un exemple d'introducció de dades: 5 punts
- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C): Fins a 65 punts
A) Preu: 40 punts
Es calcularà mitjançant la següent fórmula:

On

B) Certificacions tècniques del licitador: 15 punts
? Si el licitador té un nivell de partnership amb Veritas superior a Silver, es valorarà de la següent manera:
o Nivell Gold: 2 punts.
o Nivell Platinum o superior: 5 punts.
? Certificació tècnica Veritas Certified Specialist (VCS): 2 punts per cada tècnic VCS especialista en producte
Netbackup (exàmens VCS-371,271,272,273,274 o 275) fins a un màxim de 10 punts.
C) Millora en la bossa d'hores anual per suport tècnic: Màxim 10 punts segons aquest càlcul:
? un punt per cada 3 hores afegides a la bossa mínima de 20 hores. Fins a un màxim de 30 hores afegides.
4. Preu/ pressupost del contracte:
a) Dades econòmiques
a.1) determinació del preu d'acord amb la següent taula:
Anualitat
Preu
IVA
Import total
2017
9.600,00 ?
2.016,00 ?
11.616,00 ?
2018
9.600,00 ?
2.016,00 ?
11.616,00 ?
Total
19.200,00 ?
4.032,00 ?
23.232,00 ?
a.2) Valor estimat del contracte: 19.200,00 ?, IVA no inclòs
a.3) Pressupost de licitació: 19.200,00 ?, IVA no inclòs
Import IVA: 4.032,00 ?
5. Garanties: No caldrà constituir garantia definitiva.
6. Documentació i informació
A) A.1) Perfil de contractant de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant)
A.2) per sol·licitar aclariments o més informació de l'expedient, caldrà telefonar a l'oficina de Contractació (tel. 972185061 i 972-185059/fax 972-210469)
B) Diputació de Girona. Pujada de Sant Martí 5- 17004 Girona
C) Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8,30 a 14 hores
7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
a) Els requisits generals d'acreditació de la personalitat, objecte social, representació i capacitat d'obrar dels licitadors
Classificació: No s'exigeix classificació
b) Caldrà, però, l'acreditació de la capacitat i solvència per a contractar amb l'administració
c) Acreditació de solvència econòmica i financera
No s'exigeix
d) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l'article 78 del TRLCSP, l'acreditació de la solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà
d'apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d'acreditar pel
següent mitjà:
Solvència tècnica específica: Indicació de posseir un acord vigent de partnership amb l'empresa Veritas que assoleix, com
a mínim, el grau de ?Silver Partner?
8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació.
A) Termini: 8 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Girona. Si l'últim
dia del termini s'escau en dissabte o festiu, el termini finalitzarà el proper dia laborable que el segueixi.
B) Documentació a presentar: segons model de proposició i de documents especificats a les condicions particulars de
l'expedient.
C) Lloc de presentació de les ofertes:

Registre General de la Diputació

Pujada de Sant Martí 5- 17004 Girona

Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8,30 a 14 hores
9. Obertura de les ofertes
A) Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
B) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació (http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant)
10. Despeses d'anuncis: No.
11. Altres informacions:
Els sobres s'hauran de presentar juntament amb una sol·licitud per participar en la licitació del contracte, segons el model
normalitzat d'instància genèrica que trobareu a l'apartat de documentació genèrica del web de la Diputació de Girona:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1086/1100/Sol_licitud_instancia_generica.pdf

Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent informació:
Nom del centre gestor: Servei de Contractació
Número de l'expedient: 2016/6243
Dades de la persona que presenta la documentació: [Cal indicar les dades del licitador]
Exposo: Presentació 3 sobres a la licitació ?Servei de manteniment del sistema de còpies de seguretat dels sistemes
d'informació de Diputació de Girona, basat en el sistema Netbackup?
Sol·licito: Admissió a la licitació ?Servei de manteniment del sistema de còpies de seguretat dels sistemes d'informació de
Diputació de Girona, basat en el sistema Netbackup?
Nom i NIF de la persona signant: [Han de ser les dades del representant legal de l'empresa licitadora]
Girona, 10 de gener de 2017
Pere Vila i Fulcarà
President