Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació del plec de condicions que ha de regir un contracte i inici del procediment de contractació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Per Decret d'Alcaldia núm. 2017AJ07000050, de data 5 de gener de
2017, es va aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques, que ha de regir el contracte per a la redacció del
projecte bàsic i executiu d'urbanització de la plaça Alabric i entorns
de l'Asil Surís i la direcció de les obres. Així mateix, va iniciar el procediment de contractació en base a l'esmentat plec que, en extracte,
diu així:
1. Objecte del contracte. Redacció del Projecte bàsic i executiu d'urbanització de la plaça Alabric i entorns de l'Asil Surís, que inclou
la zona verda que ara es troba dins el recinte de l'Asil Surís i els
treballs de direcció d'obra, direcció executiva, coordinació de seguretat i salut i seguiment del Programa de Control de Qualitat,
durant l'execució de les obres.
2. Forma i procediment d'adjudicació. Tramitació ordinària mitjançant procediment obert. Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris, establerts a la clàusula 19a del
plec de condicions.
3. Tipus de licitació. La previsió d'honoraris que servirà de base per
a calcular l'import màxim de la licitació serà de 80.000,00 euros
(IVA a part), que es desglossa de la següent manera:
a) Tasques de redacció projecte bàsic i executiu.....50.000,00 euros
(IVA a part)
Inclouen la redacció del projecte bàsic i executiu (PBE), l'estudi de seguretat i salut (ESS) i el programa de control de qualitat
(PCQ).
b) Tasques de direcció de l'execució de l'obra.........30.000,00 euros
(IVA a part)
Aquests honoraris inclouen la direcció d'obra (DO), la coordinació de seguretat i salut (CSS) i el seguiment del programa de control de qualitat (SPCQ)
L'Ajuntament es reservarà el dret, durant 2 anys, d'adjudicar la
direcció de l'execució de l'obra a l'empresa que hagi resultat adjudicatària de la redacció del projecte executiu, per l'import que
hagi proposat.
4. Termini d'execució. El termini d'execució i les seves fases es troben explicitades en la clàusula 8a de la memòria valorada (annex
V del plec de condicions).
5. Règim de garanties. No s'estableix garantia provisional.
L'adjudicatari haurà de dipositar a l'Ajuntament, inicialment,
una garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació de la
fase de redacció del projecte.
La garantia definitiva s'haurà de completar en cas que s'adjudiqui la direcció d'obra, amb un 5% del preu d'adjudicació de les
esmentades tasques.
6. Classificació empresarial i/o solvència. L'empresa adjudicatària
podrà acreditar la seva solvència econòmica/financera i tècnica/
professional, acreditant el compliment dels requisits específics
que s'estableixen en la clàusula 15a del plec de condicions.
7. Termini de presentació d'ofertes. S'estableix un termini de licitació de 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent en què
es realitzi la publicació al BOP de Girona. Les ofertes s'hauran de
presentar en la forma indicada en el plec de condicions (clàusules
17a i 18a).
8. Perfil del contractant. Tota la documentació i actes que afectin al
contracte es publicaran en el Perfil del contractant de l'Ajuntament (http://ciutada.guixols.cat/)
9. Despeses de publicacions. Totes les taxes i despeses derivades
dels anuncis i formalització del contracte que es puguin derivar,
aniran a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb l'especificat a la
clàusula 31a del plec de condicions.
Sant Feliu de Guíxols, 9 de gener de 2017
Carles Motas i López
Alcalde