Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de pròrroga del termini per a la presentació d'al·legacions a una ordenança
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
El Ple municipal en sessió ordinària del dia 22.12.2016 va acordar
prorrogar el termini d'informació pública de l'aprovació inicial de
l'Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl pel termini de 30 dies hàbils, a
fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant
la inserció de l'anunci corresponent en el BOP i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament. La pròrroga del termini d'informació pública
començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci en el
BOP.
La Bisbal d´Empordà, 29 de desembre de 2016
Lluis Sais i Puigdemont
Alcalde