Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació del servei de producció de continguts informatius i altres d'interès local, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data
29/12/2016, s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent
a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte del servei de producció de continguts informatius i altres d'interès local, conforme a
les dades següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Campdevànol
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
? Dependència: Ajuntament de Campdevànol
? Domicili: Plaça Anselm Clavé núm. 1
? Localitat i codi postal: Campdevànol 17530
? Telèfon: 972730019
? Telefax: 972731237
? Adreça electrònica: ajuntament@campdevanol.org
? Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://www.campdevanol.org/lajuntament/gestio municipal/contractacio/
? Data límit d'obtenció de documentació i informació: últim
dia del termini de presentació d'ofertes
d) Núm. d'expedient: 01.04.06.04/2/2017
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: serveis
b) Descripció: Prestació dels serveis de producció de continguts
informatius i altres d'interès local
c) Divisió per lots i núm.: No
d) Lloc d'execució: Edifici centre cívic
Domicili: Plaça Anselm Clavé núm. 7
Localitat i codi postal: Campdevànol 17530
e) Termini d'execució: 4 anys
f) Admissió de pròrroga: Si. 2 anys
g) CPV: 92210000-6 Serveis de ràdio
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d'adjudicació:
? Oferta econòmica, fins a 30 punts
? Experiència professional acreditada, fins a 20 punts
? Millores fins a 10 punts per la prestació de continguts no
obligatoris
? Memòria valorada de la prestació del servei, 40 punts
4. Valor estimat del contracte: 119.790,00 euros (IVA inclòs).
5. Pressupost base de licitació:
Import net global: 66.000,00 euros. Import total: 79.860,00 euros
Import net anual: 16.500,00 euros. Import total: 19.965,00 euros.
6. Garanties exigides. Provisional: 3% licitació (1.980,00 ?) No. Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (grup, subgrup i categoria): No.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà
d'acreditar-se pel mitjà següent:
Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau,
justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització
per riscos professionals.
La solvència tècnica o professional haurà d'acreditar-se per
algun dels mitjans següents:
? Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en
els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca
aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari;
si escau, l'autoritat competent comunicarà aquests certificats directament a l'òrgan de contractació.
? Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del
personal responsable de l'execució del contracte, en matèria de periodisme.
c) Altres requisits específics: No
d) Contractes reservats: No
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils des de l'endemà de
la data de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil del
contractant (fins a les 14.00 hores)
b) Modalitat de presentació: plica en 3 sobres tancats (clàusula
setena del PCAP)
c) Documentació a presentar: la detallada als plecs.
d) Lloc de presentació: el que s'indica en el punt 1.c).
9. Obertura d'ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Campdevànol
b) Adreça: Plaça Anselm Clavé núm. 1
c) Localitat i codi postal: Campdevànol 17530
d) Data i hora: S'anunciarà en el Perfil del Contractant.
10. Altres informacions: es recullen en els plecs.
11. Despeses de Publicitat: 600,00 euros, com a màxim, a càrrec de
l'interessat
Campdevànol, 2 de gener de 2017
Joan Manso i Bosoms
Alcalde