Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja de l'edifici d'educació primària de l'escola pública Pirineu, edifici de la llar d'infants municipal El Barrufet i vestidors del camp de futbol de Camp-devànol
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data
29/12/2016, s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent
a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte del servei de neteja
de l'edifici d'educació primària de l'escola pública Pirineu, edifici
de la llar d'infants municipal El Barrufet i vestidors del camp de
futbol de Campdevànol, conforme a les dades següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Campdevànol
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
? Dependència: Ajuntament de Campdevànol
? Domicili: Plaça Anselm Clavé núm. 1
? Localitat i codi postal: Campdevànol 17530
? Telèfon: 972730019
? Telefax: 972731237
? Adreça electrònica: ajuntament@campdevanol.org
? Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://www.campdevanol.org/lajuntament/gestio municipal/contractacio/
? Data límit d'obtenció de documentació i informació: últim
dia del termini de presentació d'ofertes
d) Núm. d'expedient: 01.04.06.04/1/2017
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: serveis
b) Descripció: Prestació dels serveis de neteja de l'edifici d'educació primària de l'escola pública Pirineu , edifici de la llar
d'infants El Barrufet i vestidors del camp de futbol
c) Divisió per lots i núm.: No
d) Lloc d'execució:
Domicili: Escola pública Pirineu (carretera de Gombrèn núm. 33),
llar d'infants El Barrufet (Ctra. Gombrèn núm. 22) i vestidors
del camp de futbol (Zona esportiva, Ctra. N-260)
Localitat i codi postal: Campdevànol 17530
e) Termini d'execució: 12 mesos
f) Admissió de pròrroga: Si. 12 mesos
g) CPV: 90919300-5 Serveis de neteja d'escoles, 90911200-8 Serveis de neteja d'edifici
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació. ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d'adjudicació:
? Oferta econòmica, fins a un màxim de 95 punts. Ponderació 95%
? Oferta de millora d'una borsa anual d'hores extraordinàries de neteja, fins a un màxim de 5 punts. Ponderació 5%
4. Valor estimat del contracte: 67.977,80 euros (IVA inclòs).
5. Pressupost base de licitació:
Import net: 30.899,00 euros. Import total: 37.387,79 euros.
6. Garanties exigides. Provisional (import): No. Definitiva: 5 % de
l'import d'adjudicació.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (grup, subgrup i categoria): No.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà
d'acreditar-se pels mitjans següents:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereixi el contracte, en els últims tres anys finalitzats, per import igual o superior a 23.174,25 euros, en algun
dels tres exercicis esmentats.
Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització
per riscos professionals per import igual o superior a 100.000
euros.
La solvència tècnica o professional haurà d'acreditar-se amb
la presentació d'una relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els últims cinc anys que inclogui import, dates
i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o
treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits
o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant
aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si
escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
c) Altres requisits específics: No
d) Contractes reservats: No
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils des de l'endemà de
la data de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil del
contractant (fins a les 14.00 hores)
b) Modalitat de presentació: plica en 2 sobres tancats (clàusula
vuitena del PCAP)
c) Documentació a presentar: la detallada als plecs.
d) Lloc de presentació: el que s'indica en el punt 1.c).
e) Criteris d'adjudicació: els que consten en els corresponents
plecs.
9. Obertura d'ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Campdevànol
b) Adreça: Plaça Anselm Clavé núm. 1
c) Localitat i codi postal: Campdevànol 17530
d) Data i hora: S'anunciarà en el Perfil del Contractant.
10. Altres informacions: es recullen en els plecs.
11. Despeses de Publicitat: 300,00 euros, com a màxim, a càrrec de
l'interessat.
Campdevànol, 2 de gener de 2017
Joan Manso i Bosoms
Alcalde