Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació puntual de la relació de llocs de treball per a l'any 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24.11.2016 va acordar aprovar la modificació puntual de la Relació de
Llocs de Treball d'aquest Ajuntament.
De conformitat amb allò que estableix l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals, adjunt remeto la Relació de Llocs de Treball d'aquest Ajuntament, per mitjà del
present anunci, es procedeix a la publicació íntegra de l'esmentada relació de llocs.
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
ANY 2017
La Relació de Llocs de Treball existents en l'Ajuntament, organitzats per àrees, amb la descripció de les seves funcions,
dels requisits mínims (ampliables en les corresponents convocatòries) que s'exigeixen per ocupar els llocs de treball i altres
característiques essencials, és la següent:

Núm. 8 ? 12 de gener de 2017
Pàg. 67
Campdevànol, 30 de desembre de 2016
Joan Manso i Bosoms
Alcalde