Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'AMER
Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 234, de 9 de desembre de 2016, ha estat publicat l'anunci
d'aprovació inicial del pressupost 2017.
Vist que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat al·legacions.
D'acord amb l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.
D'acord amb l'article 169.3 de la citada Llei, s'exposa al públic el pressupost general definitivament aprovat i resumit per
capítols pel coneixement general dels interessats legítims:
RESUM PRESSUPOST
2.017
INGRESSOS
2.192.843,82
DESPESES
2.192.843,82
Cap 1 Impostos directes
881.000,00
Cap 1 Personal
481.388,86
Cap 2 Impostos indirectes
60.000,00
Cap 2 Bens i serveis Corrents
852.578,63
Cap 3 Taxes i Pp
343.000,00
Cap 3 Interessos
19.000,00
Cap 4 Transfer. Corrents
488.460,27
Cap 4 Transf. Corrents
108.651,06
Cap 5 Ing Patrimonials
10.200,00
Cap 5 Fons de Contingencia
5.000,00
Cap 6 Alienació d'inv.
-
Cap 6 Inversions
528.183,55
Cap 7 Transfer. Capital
245.091,78
Cap 9 Passiu Financers
198.041,72
Cap 9 Passius Financers
165.091,78


Núm. 8 ? 12 de gener de 2017
Pàg. 56
Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i
causes indicades en l'article 170 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes de l'esmentada jurisdicció.
Amer, 3 de gener de 2017
M. Rosa Vila Juanhuix
Alcaldessa