Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
APROVAR la modificació de les Bases per l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de preu concertat en venda a la parcel·la A-8/A-10 al municipi de Sant Andreu de la Barca (2a convocatòria)
Nº de Disposición :
A-8/A-10
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 52
Fecha Publicación :
14/03/2012
Órgano Emisor :
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
EXP. 33/11 El conseller delegat de l'Institut Metropolità de Promoció de Sol i Gestió Patrimonial, en data 29 de febrer de 2012 ha resolt entre altres:

APROVAR la modificació de les Bases per l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de preu concertat en venda a la parcel·la A-8/A-10 al municipi de Sant Andreu de la Barca (2a convocatòria) en els termes que consten en les bases que s'adjunten a l'expedient.

PUBLICAR les Bases modificades mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que puguin ser aplicades en el procediment d'adjudicació dels habitatges de referència.

SOL·LICITAR a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la llista de sol·licitants d'habitatge protegit al municipi de Sant Andreu de la Barca, i posteriorment.

INFORMAR, mitjançant correu ordinari, a tots els sol·licitants que van participar al sorteig de la primera convocatòria, i als nous inscrits, dels nous preus i nou procediment d'adjudicació per tal que si estan interessats puguin presentar sol·licitud dins el termini establert a les Bases.

NOTIFICAR aquest acord a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

DONAR TRASLLAT a la Unitat Gestora Comercial del Servei Jurídic Administratiu.

BASES D'ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN VENDA A LA PARCEL·LA A-8/A-10 AL MUNICIPI DE SANT ANDREU DE LA BARCA - 2ª CONVOCATÒRIA.

IOBJECTE

Les presents bases regiran el procediment d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial promoguts per l'IMPSOL a la parcel·la A-8/A-10 al municipi de Sant Andreu de la Barca que no han estat adjudicats en la primera convocatòria que s'ha celebrat.

La promoció consta de 54 habitatges amb protecció oficial de preu concertat en venda, dels quals 1 és adaptat a la mobilitat reduïda. Són objecte d'aquesta segona convocatòria tant els habitatges que existeixen en estoc en el moment d'aprovació d'aquestes Bases, com els que puguin derivar-se de possibles renúncies dels actuals adjudicataris. Els habitatges s'oferiran a mida que es tingui la disponibilitat dels mateixos, seguint la llista del sorteig que es celebrarà.

En el cas d'exhaurir-se les llistes d'adjudicataris i sens perjudici d'allò especificat en aquestes Bases, el Consell d'Administració d'IMPSOL decidirà el destí del/s habitatge/s que hagin quedat vacants.

Marc normatiu i règim jurídic:

Com a marc general serà d'aplicació allò establert a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, al Pla estatal de l'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, aprovat per Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, al Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012, aprovat per decret 13/2010, de 2 de febrer, i de forma específica els requisits i condicions recollits en les presents bases. Així mateix, serà d'aplicació la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, que ha modificat preceptes de la Llei 8/2007.

El règim jurídic es mantindrà per tot el temps que es mantingui la qualificació del sòl per aquesta destinació i en cap cas no pot tenir una durada inferior a trenta anys (art. 17.1.a del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012), atès que els habitatges estan construïts en sòl qualificat per a ésser destinat a habitatges amb protecció oficial.

Aquests habitatges no poden ser objecte de desqualificació voluntària a petició dels seus propietaris durant tot el període de qualificació abans indicat, i s'han de destinar sempre al domicili habitual i permanent dels seus adquirents. Als habitatges d'aquesta promoció els és d'aplicació el que disposen els articles 87 i 88 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i en conseqüència, la transmissió d'aquest habitatge en segones i posteriors transmissions i mentre sigui vigent la qualificació de l'habitatge com a protegit, està subjecta als drets d'opció legal i de retracte a favor de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l'article 101.1 de la Llei 18/2007, modificat per la Llei 9/2011, estableix que els promotors d'habitatges amb protecció oficial gestionen el procés d'adjudicació per compte propi i d'acord amb els principis de concurrència, transparència i objectivitat.

La titularitat dels habitatges correspon a les persones adjudicatàries inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i s'atribueix de la manera fixada a l'article 40 del decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Preus:

Els preus dels habitatges i dels seus annexos han estat obtinguts d'acord amb allò establert a l'article 9 del Pla de l'Habitatge.

Veure Annex número 1 on s'identifiquen cadascun dels habitatges i els seus annexos, amb indicació de la seva superfície i preu.

II.- REQUISITS D'ACCÉS I LLISTES.

Requisits d'accés:

Podran concórrer aquelles persones físiques majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar i d'obligar-se que compleixin els següents requisits:

1. Tenir uns ingressos propis ponderats, en còmput anual del darrer exercici, que no superin en 6,08 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC):

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

64.611,24

66.609,52

69.474,45

69.721,85

2. Acreditar uns ingressos bruts propis no inferiors a 12.000.

3. No ser titular del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi sobre algun altre habitatge protegit. No ser titular d'un habitatge lliure, quan el valor d'aquest habitatge, calculat d'acord amb la normativa l'Impost Sobre Transmissions Patrimonials, superi el 40% del preu total de l'habitatge que es vulgui adquirir.

4. Estar inscrit al Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya i no tenir cap habitatge adjudicat en primera convocatòria al Sector A8-A10.

Destinataris d'aquesta convocatòria:

A) CONTINGENT GENERAL

El contingent general estarà format per totes les sol·licituds que complint els requisits d'accés, a més compleixin el següent requisit específic: 60

A.1.- Residir i estar empadronat al municipi de Sant Andreu de la Barca. Les sol·licituds incloses en aquesta llista no podran triar els habitatges destinats a persones amb mobilitat reduïda.

A.2.- També formaran part del contingent general totes les sol·licituds que complint els requisits d'accés, no compleixin el re requisit específic per formar part de la llista A.1. Aquests sol·licitants només tindran opció a triar habitatge en el supòsit en que ja haguessin triat tots els sol·licitants que compleixen el requisit específic A.1 i encara quedessin habitatges en estoc.

B.- CONTINGENT ESPECIAL RESERVAT A SOL·LICITANTS AMB MOBILITAT REDUÏDA

Les sol·licituds que conformin el contingent especial reservat a persones amb mobilitat reduïda només podran triar l'habitatge destinat a persones amb mobilitat reduïda.

El contingent especial estarà format per totes les sol·licituds que complint els requisits d'accés, a més compleixin els següents requisits específics:

B.1 a) Residir i estar empadronat al municipi de Sant Andreu de la Barca.

b) Unitats de convivència en les que existeixi un membre amb mobilitat reduïda que acreditin com a mínim la necessitat de portes d'amplada superior als 80 cm, la qual cosa s'haurà d'acreditar segons es disposa en aquestes Bases.

LLISTA B.2 També formaran part del contingent específic totes les sol·licituds que complint els requisits d'accés, no compleixin el requisit específic a) per formar part de la llista B.1.

Aquests sol·licitants només tindran opció a triar habitatge en el supòsit en que ja haguessin triat tots els sol·licitants que compleixen el requisit específic B.1 i encara quedessin habitatges en estoc.

III.- FORMA D'ACREDITAR I COMPROVAR ELS REQUISITS D'ACCÉS

Els requisits exigits per aquestes bases s'hauran de complir al llarg de tot el procediment, es a dir, des del moment de publicació d'aquestes Bases fins a la signatura de l'escriptura pública de compravenda, amb excepció del requisit d'edat que s'acreditarà de la forma que s'especifica més endavant. En cas de produir-se modificacions al llarg del procés que facin incórrer al sol·licitant en l'incompliment dels requisits d'accés, aquell serà exclòs.

1- INGRESSOS:

Per al còmput dels ingressos es tindran en compte els percebuts per la persona sol·licitant i per els altres membres de la seva unitat de convivència, si és el cas, corresponents al últim període impositiu.

L'estat civil i la situació de parella de fet s'hauran d'especificar a la sol·licitud.

Forma de comprovar si la unitat de convivència supera o no els ingressos màxims permesos:

En cas d'haver presentat declaració de renda, es sumaran les quanties que figurin a la part general i a la part especial de la base imposable prèvia a la deducció del mínim personal i familiar.

En cas de presentar certificats d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF (de l'últim exercici): es tindrà en compte la quantitat que figuri com a import íntegre satisfet derivat de rendiment del treball, restant les quantitats per despeses fiscalment deduïbles. No es consideraran les percepcions derivades de dietes, despeses de viatges i premis.

En cas de pensions i atur: es tindran en compte els imports íntegres descomptant les retencions i/o deduccions.

2- PROPIETAT:

Es presentarà el Certificat de béns immobles d'àmbit nacional expedit per la Gerència Territorial del Cadastre.

Podran presentar sol·licitud, els sol·licitants que tinguin l'ús de l'habitatge per sentència de separació o divorci i no siguin propietaris.

3- EMPADRONAMENT I RESIDÈNCIA:

Per demostrar el compliment del requisit d'empadronament i residència s'haurà d'aportar el corresponent certificat d'empadronament facilitat per l'Ajuntament.

El requisit d'empadronament i residència només serà necessari que el compleixi un dels titulars de la sol·licitud.

4- MOBILITAT REDUÏDA:

Només podran formar part de la llista B.1 i B2 aquelles sol·licituds que entre el seus membres hi hagi una persona amb mobilitat reduïda i, que acreditin com a mínim la necessitat de portes d'amplada superior als 80 cm. o bé que tinguin al seu càrrec persones amb aquesta circumstància, la qual cosa s'acreditarà mitjançant certificat de l'ICASS.

El requisit serà necessari que el compleixi un dels titulars de la sol·licitud amb l'excepció que s'estableix en el següent paràgraf.

Pels supòsit en que la persona amb mobilitat reduïda sigui menor d'edat la sol·licitud haurà de ser realitzada pels seus tutors legals. En aquests casos i si resultessin adjudicataris s'establirà la fórmula legal que garanteixi els drets del menor en l'ús de l'habitatge.

5.- EDAT

El requisit d'edat s'haurà de complir en el moment de presentar la sol·licitud.

IV. SISTEMA D'ADJUDICACIÓ

Es donarà publicitat d'aquestes bases mitjançant publicació al taulell d'anuncis de la web de l'IMPSOL www2.amb.cat/impsol, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un portal web immobiliari.

El procediment d'adjudicació es composa de les següents fases:

A. Recollida de sol·licituds.

Fins a les 14h de dia 30 de març de 2012 aquells interessats en l'adjudicació d'un habitatge podran presentar al registre general de l'IMPSOL (horari de dilluns a divendres de 9h a 14h) sol·licitud, segons annex 2, degudament omplerta i signada per tots els titulars de la mateixa, i acompanyada de la documentació relacionada a l'apartat VI d'aquestes Bases.

La recepció de sol·licituds finalitzarà a les 14h del dia 30 de març de 2012.

Així mateix, es poden presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

C.- Confecció de les llistes provisionals de sol·licituds

La relació provisional de persones admeses es farà pública al taulell d'anuncis del web de l'IMPSOL www2.amb.cat/impsol, el dia 13 d'abril de 2012.

Les llistes s'ordenaran per ordre alfabètic d'acord amb el primer cognom del primer titular.

D'acord amb allò establert a l'article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre aquesta publicació substitueix la notificació individual.

Fins a les 14h del dia 20 d'abril de 2012 es podran presentar reclamacions a les llistes, al registre d'entrada de l'IMPSOL, acompanyades de la documentació corresponent.

Durant aquest termini, també s'haurà de presentar la documentació que manqui a la sol·licitud inicial, amb els efectes previstos a l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Es consideraran desistides del procediment d'adjudicació i no prendran part en el sorteig, les sol·licituds que no reuneixin els requisits d'iniciació o bé no els acreditin, un cop transcorregut el termini de 10 dies de publicació i esmena.

D.- Confecció de les llistes de sol·licitants definitives:

Finalitzat el període de reclamació es valoraran totes les reclamacions presentades en temps i forma, i l'IMPSOL aprovarà les llistes definitives de sol·licituds admeses i de sol·licituds excloses, prèvies al sorteig, que es faran públiques en data 25 d'abril de 2012 al taulell d'anuncis i a la web de l'IMPSOL www2.amb.cat/impsol.

Les llistes definitives s'ordenaran alfabèticament d'acord amb el primer cognom del primer titular i s'assignarà un número a cada sol·licitud en ordre creixent. Aquest número servirà per participar al sorteig.

D'acord amb allò establert a l'article 59.6.b de la llei 30/1992, de 26 de novembre aquesta publicació substitueix la E notificació individual. C E.- Sorteig:

Es realitzarà el sorteig públic per a cada llista mitjançant bombo i boles a les 12h del dia 27 d'abril de 2012 a la seu de l'IMPSOL (C/62, núm. 16, edifici A) per tal de fixar l'ordre de prelació de les sol·licituds dintre de cada llista. Primer triaran els sol·licitants de la llista A1 fins a esgotar els habitatges, si resten habitatges una vegada esgotada la llista A1 triaran els sol·licitants de la llista A2 fins a esgotar els habitatges. El mateix ordre seguirà l'adjudicació de l'habitatge destinat a mobilitat reduïda, primer triaran el sol·licitants de la llista B1 i després els de la llista B2, fins a esgotar el nombre.

Les llistes ordenades d'acord amb el resultat del sorteig s'exposaran al taulell d'anuncis i a la web de l'IMPSOL junt amb el dia i hora de tria de l'habitatge i signatura del contracte d'adjudicació.

El calendari de tria i adjudicació s'iniciarà el dia 7 de maig de 2012.

IMPSOL fixarà el calendari d'adjudicacions continu i ininterromput fins a la total adjudicació de tots els habitatges, amb l'únic requeriment de la notificació als sol·licitants del calendari que, haurà d'estar penjat al taulell d'anuncis la pàgina web de l'IMPSOL.

D'acord amb allò establert a l'article 59.6.b de la llei 30/1992, de 26 de novembre aquesta publicació substitueix la notificació individual.

F.- Signatura del contracte d'adjudicació:

Previ a la tria i signatura del contracte els titulars hauran de presentar els originals del DNI, IRPF 2010, Vida laboral i certificat ingressos 2010 per tal de procedir a la seva compulsa.

Si en aquest acte s'observés que la documentació aportada és falsa o no es presentes es denegarà l'adjudicació i es requerirà a la persona següent de la llista d'espera.

Prèviament a l'elecció de l'habitatge, els adjudicataris s'hauran de dirigir a l'entitat bancària La Caixa. (Ctra. Barcelona, 12 de Sant Andreu de la Barca) per tal que els informi de les condicions de la subrogació en el préstec hipotecari.

Els sol·licitants adjudicataris, per l'ordre de la llista del sorteig, escolliran habitatge, fins a esgotar-ne el nombre.

L'acte de tria de l'habitatge és definitiu i inalterable. Una vegada escollit l'habitatge es procedirà a formalitzar el contracte d'adjudicació.

Seran acumulats en únic acte la tria de l'habitatge i la signatura del contracte d'adjudicació.

L'adjudicació i l'escripturació, en el cas que ho sol·licitin dues persones es realitzarà per meitats i pro-indivis (50% cadascun dels sol·licitants) i si ho sol·liciten més de dos persones es realitzarà per parts iguals.

Les persones que renunciïn a l'habitatge en el moment de l'elecció o adjudicació hauran de signar el corresponent document de renúncia i perdran la condició d'adjudicatari, saltant el torn al següent de la llista.

També s'entendrà com a renúncia la no assistència a la citació per a l'adjudicació de l'habitatge, sense necessitat de cap acte exprés.

En cas de no presentació per causa de força major podrà enviar-se una altra persona com a representant, autoritzant-la mitjançant poders notarials i comunicant-ho a IMPSOL amb antelació.

També podrà fixar-se una segona data, tenint en compte que haurà de comunicar-ho a IMPSOL també per escrit i amb antelació, i que perdrà el torn d'elecció fins a la nova data acordada.

Un cop escollit l'habitatge no serà possible canviar-lo per cap altre.

En cas de renúncia per part d'algun adjudicatari es requerirà, pel mateix ordre del sorteig, a la següent persona de la llista corresponent, per oferir-li l'habitatge vacant. úm

Si l'adjudicatari reserva no accepta o no respon a l'oferiment, perdrà la possibilitat d'adquirir un habitatge d'aquesta promoció i es passarà al següent nom de la llista. En el cas d'exhaurir-se les llistes d'adjudicataris i sens perjudici d'allò especificat en aquestes Bases, el Consell d'Administració d'IMPSOL decidirà el destí del/s habitatge/s que hagin quedat vacants.

En cas de renúncia per part de l'adjudicatari, un cop signat el preceptiu document d'adjudicació, IMPSOL podrà aplicar la corresponent pena per incompliment (article 1.152 del Codi Civil), i que es fixarà en un 10% de les quanties abonades fins a la data de la comunicació formal de la referida renúncia.

G.- Pagament

a) En el moment de tria de l'habitatge i signatura del contracte d'adjudicació 8.320 que s'hauran d'ingressar al compte de l'IMPSOL núm. 2100-3000-14-2201812209 de l'entitat La Caixa. Per a poder efectuar la tria s'haurà de lliurar a l'IMPSOL l'original del comprovant de l'ingrés realitzat.

b) En el moment de la signatura de l'escriptura:

La resta fins arribar al 20% del preu total més IVA. L'IVA del 80% del preu total. lapart del preu pendent de pagament, es a dir el 80% o bé subrogar-se en el préstec constituït.

Tanmateix, l'IMPSOL es reserva el dret de modificar aquestes formes de pagament, amb l'única condició que amb anterioritat a la data de l'escriptura pública s'ha d'haver liquidat el 20% del preu de l'habitatge, plaça d'aparcament i traster, més el corresponent IVA.

H.- Signatura de l'escriptura i lliurament de claus.

La signatura de l'escriptura de compravenda coincidirà amb el lliurament de claus.

Es realitzarà una vegada finalitzada l'obra i complerts els preceptius tràmits administratius.

Totes les despeses i impostos derivats de la transmissió aniran a càrrec de la part compradora, amb l'única excepció de l'IVTNU que liquidarà IMPSOL.

I.- Ocupació dels habitatges

L'habitatge adjudicat s'haurà d'ocupar efectivament en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la formalització de l'escriptura pública de compravenda.

La no ocupació efectiva de l'habitatge en els terminis assenyalats o l'ocupació de l'habitatge per unitat de convivència diferent de la que consti al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial donen lloc a la instrucció del corresponent expedient sancionador, amb les conseqüències previstes a la Llei del dret a l'Habitatge.

V.- CONSIDERACIONS

El no compliment de tots els requisits, la no compareixença a la convocatòria per actualitzar documentació, per la tria de l'habitatge, per a la signatura del contracte, per la signatura de l'escriptura pública de compravenda, i la manca d'obtenció del vist i plau de l'entitat bancària per formalitzar, si és el cas, la subrogació de la hipoteca, implicarà l'exclusió del sol·licitant/adjudicatari, procedint, en qualsevol d'aquest supòsits, a convocar els següents sol·licitants d'acord amb l'ordre establert al sorteig.

S'exclouran aquelles sol·licituds que no estiguin degudament omplertes, signades i acompanyades de tota la documentació requerida.

La falsificació de les dades o documents suposarà l'exclusió del sol·licitant o adjudicatari.

En el cas de duplicitat de sol·licituds s'admetrà únicament l'última presentada i s'exclourà la resta.

Només s'admetrà una sol·licitud per unitat de convivència en el nou habitatge.

La publicació de les diferents llistes tindrà el valor de notificació personal a cada sol·licitant i/o adjudicatari.

En cas de produir-se vacants durant el procediment d'adjudicació tindran dret a la tria d'aquests habitatges els sol·licitants que conformin la llista de reserva per l'ordre resultant del sorteig. C En el supòsit que la sol·licitud es faci únicament a nom d'una persona, només figurarà aquesta, sense que es pugui afegir un altre adjudicatari, excepte en els casos en que, si procedeix, hagi estat degudament autoritzat per l'IMPSOL, prèvia sol·licitud dels interessats, en qualsevol moment del procediment, però mai quan l'altra persona hagi participat en el sorteig amb una altra sol·licitud.

En el supòsit que la sol·licitud es faci a nom de dues o més persones hauran de figurar tots, excepte en els casos en que, si procedeix, hagi estat degudament autoritzat per l'IMPSOL, prèvia renúncia de l'interessat, la qual es podrà presentar en qualsevol moment del procediment.

Totes les qüestions relacionades amb l'adjudicació dels habitatges seran resoltes per l'IMPSOL.

En aquelles sol·licituds on aparegui més d'un titular s'entendrà com a domicili a efectes de notificacions el del primer titular.

El procés de recollida de sol·licituds i d'adjudicació dels habitatges seguirà el calendari establert. Si per algun motiu aquest calendari hagués de ser revisat, el nou calendari sera penjat a la web de l'IMPSOL amb indicació de les modificacions introduïdes.

Protecció de dades de caràcter personal

Els sol·licitants/adjudicataris amb la participació en el present procés d'adjudicació autoritzen expressament a l'IMPSOL a:

1) Comprovar que compleixen amb els requisits exigits a efectes d'empadronament i de possessió d'habitatges, pels casos de sol·licituds que ho requereixin.

2) Exposar i publicar el seu nom i cognoms a la llista de participants i adjudicataris, a les webs de l'IMPSOL i de l'Ajuntament, així com en les seves respectives pàgines web.

3) Comprovar, amb posterioritat al lliurament de l'habitatge, que se segueixen complint les condicions establertes en aquesta promoció (titularitat i ocupació).

4) Facilitar a l'entitat bancària les seves dades personals, concretament el nom, DNI, adreça, i telèfon, per a que puguin ser inclosos en un fitxer automatitzat amb la finalitat que es trametin les comunicacions oportunes destinades al finançament dels habitatges adjudicats. Aquesta comunicació de dades es realitzarà amb les garanties que determina la Ley Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal. Aquells sol·licitants amb opció a triar habitatge o adjudicataris que no vulguin que les seves dades siguin facilitades a l'entitat financera per a la tramitació de la subrogació del préstec hipotecari ho hauran de comunicar per escrit a l'IMPSOL, en aquest cas s'entendrà que renuncien a la subrogació de l'hipoteca.

Tant les dades personals com la documentació que aporti el sol·licitant, i la informació addicional que percebi l'IMPSOL per motiu del present procediment, només s'usarà amb aquesta finalitat, i, en el cas que procedeixi, per efectuar la tramitació dels ajuts i finançament d'adquisició d'habitatges corresponents davant les Administracions i Entitats competents.

D'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals dels sol·licitants quedaran incorporades en fitxers propietat de l'IMPSOL, que permetran tenir la informació per al manteniment de la relació contractual i comercial entre els sol·licitants i l'IMPSOL, així com amb l'Ajuntament. 9

Podent accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades personals, a través d'un escrit dirigit a l'efecte al domicili de l'IMPSOL, al carrer Seixanta-dos, número 16, edifici A, 4a planta de la Zona Franca de Barcelona, indicant com a referència "Protecció de dades".

VI. RELACIÓ DE DOCUMENTS PER A SOL·LICITAR UN HABITATGE re

Juntament amb el full de sol·licitud caldrà presentar, al registre d'entrada de l'IMPSOL, fotocòpies dels següents documents:

Document Nacional d'Identitat/Permís de residència, en vigor.

Justificant d'estar inscrit/s en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

Vida laboral de la Seguretat Social. Es pot obtenir trucant per telèfon 901502050.

Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'exercici 2010. La declaració de l'IRPF caldrà aportar-la de tota la unitat de convivència. En cas d'existir més d'un titular a la sol·licitud, s'hauran d'aportar les declaracions de cadascun dels titulars.

Aquells sol·licitants que no estiguin obligats a presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, hauran de presentar els següents documents:

- Certificat d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF corresponents a l'any 2010 emesos per l'empresa/es en el/s període/s en què s'hagi treballat.

- Si s'és pensionista, certificat de la pensió percebuda l'any 2010, amb indicació de l'import de la mateixa.

- Si s'ha estat a l'atur, certificat de l'INEM, amb indicació del període d'atur i, si escau, dels imports percebuts durant l'any 2010.

- En cas de treballadors autònoms: certificat de les bases de cotització a la seguretat social i declaració responsable d'ingressos i despeses de l'any 2010.

- Si s'és becari, certificat oficial d'ingressos que s'hagin pogut percebre durant l'any 2010, emès per l'entitat pública o privada on es realitzin les pràctiques; i també conveni signat.

Els sol·licitants separats o divorciats hauran d'aportar sentencia de separació o divorci i conveni regulador que s'hagi aprovat en l'esmentada sentencia.

En cas de no disposar d'habitatge per separació o divorci: conveni de separació i sentència judicial.

Certificat negatiu de béns immobles d'àmbit nacional expedit per la Gerència Territorial del Cadastre. En el cas de ser titular o haver estat titular d'un habitatge, fotocòpia de l´últim rebut de l'IBI.

En el cas de persones interessades en l'adquisició d'habitatges adaptats hauran d'aportar el certificat de necessitat d'habitatge adaptat segons requisits exposats al punt 4 atorgat per l'ICASS i la resolució de qualificació de la disminució acreditativa de la mobilitat reduïda.

En qualsevol cas, els sol·licitants hauran d'aportar la documentació necessària per verificar que efectivament compleixen tots els requisits exigits.

Els originals d'aquests documents es presentaran a l'IMPSOL el dia de la tria de l'habitatge i signatura del contracte si resulten adjudicataris.

Juntament amb la sol·licitud, els sol·licitants firmaran una declaració responsable on manifestaran que compleixen tots els requisits legals i especificats en aquestes bases, per ser adjudicataris d'un habitatge amb protecció oficial. La falsificació de les dades o documents suposarà l'exclusió del sol·licitant o adjudicatari.

VII. RECLAMACIONS

Les reclamacions contra els diferents actes que conformaran aquest procediment es dirigiran a l'IMPSOL i podran ser 9 presentades directament en el registre d'entrada d'aquest Institut.

Així mateix, es poden presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

VIII. INTERPRETACIÓ

L'IMPSOL té la facultat d'interpretar el contingut d'aquestes bases i de resoldre aquelles qüestions no previstes ni contemplades o que ofereixin dubtes per a la seva aplicació i compliment, sempre d'acord amb criteris d'objectivitat i imparcialitat.

Barcelona, 7 de març de 2012 El director gerent, Amadeu Iglesias i Unzué C