Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
8734
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA CONTRACTACIÓ
suBmInIsTramenT: Contracte mixt de subministrament de llicències d'un gestor d'administració electrònica pels
ajuntaments de la demarcació de Girona i servei de manteniment i suport.
1.entitat adjudicadora
a) Diputació de Girona
B) Contractació: resolució de Presidència
C) exp. 2016/1660
2. Objecte del Contracte
a) suBmInIsTramenT: L'objecte del contracte és l'adquisició de llicències d'una eina de gestió de la metodologia e-seT, la
seva instal·lació i el servei de manteniment i suport pels ajuntaments de la demarcació de Girona. el contracte comprendrà
les següents prestacions:
? El subministrament d'un màxim de 200 llicències BÀSICA i el seu manteniment i suport anual.
? El desplegament, que inclou la instal·lació, la formació i la prova de validació.
? El subministrament d'un màxim de 50 llicències COMPLETA i el seu manteniment i suport anual (essent el primer any
gratuït)
? Una bossa de 100 hores anuals per realitzar possibles tasques extraordinàries.
B) Termini de vigència del contracte: La durada del contracte s'estableix des de l'endemà de la signatura del contracte i fins al
dia 31 de desembre de 2018. L'obligació del subministrament de les llicències bàsiques i completes s'estableix des de l'endemà
de la signatura del contracte i el seu termini d'implantació no pot superar els 75 dies. La resta de serveis s'iniciaran a instància
de la Diputació de Girona i d'acord amb les previsions establertes en el plec de prescripcions tècniques
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
a) Tramitació: urgent
B) Procediment d'adjudicació: Procediment obert
C) regulació: Harmonitzada
D) Criteris de valoració per a l'adjudicació: els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran els que tot seguit s'indiquen:
Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B): 49 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria de funcionalitats i una memòria de desplegament, que es puntuarà
de la manera següent:
memòria de funcionalitats
30
(1) Funcionalitats BÀSIQUES
13
(2) Funcionalitats COmPLeTes
13
(3) aLTres funcionalitats
4
memòria de desplegament
19
(1) Instal·lació i configuració
4
(2) Pla de formació
4
(3) Incorporació de nous ajuntaments
4
(4) manteniment i suport
4
(5) Tasques extraordinàries
3
Per valorar la memòria de funcionalitats s'utilitzarà el document annex 1 ? Quadre de validació de funcionalitats. en aquest
quadre s'haurà d'aconseguir una puntuació mínima de 262 punts. en cas de no complir amb aquesta puntuació mínima
la proposta quedarà exclosa del procediment i no passarà a la següent fase. en cas de complir amb la puntuació mínima
s'utilitzarà la següent fórmula per a obtenir la puntuació de la taula anterior:
Puntuació funcionalitats BÀSIQUES = (PuntsOferta * 10) / 70 + PuntsIntegracioAOC (3p)NOTA1
Puntuació funcionalitats COMPLETES = (PuntsOferta * 10) / 230 + PuntsIntegracioAOC (3p)NOTA2
Puntuació ALTRES funcionalitats = (PuntsOferta * 4) / 70
nOTa1 es donaran 3 punts si es disposa de la integració bàsica amb el catàleg del Consorci aOC (descrit al plec de clàusules
tècniques)
nOTa2 es donaran 3 punts si es disposa de la integració completa amb el catàleg del Consorci aOC i de les funcionalitats de
planning corporatiu, diligència de procés i gestor de tasques (descrites al plec de clàusules tècniques)
Per la puntuació de la columna data del document annex 1 ? Quadre de validació de funcionalitats, s'utilitzarà el següent
criteri:
- si no està disponible i hi ha una data de previsió s'obtindran entre 0 i 2 punts
- si està disponible però no en funcionament en un cas real s'obtindran 3 punts
- si està en producció en un cas real s'obtindran entre 4 i 5 punts
Per la puntuació de la columna solució del document annex 1 ? Quadre de validació de funcionalitats, es valorarà l'ergonomia
de la solució, entenent com a ergonomia que l'ús de cada funcionalitat s'adapti a les necessitats per a resoldre el problema
assolint la millor eficàcia i eficiència possibles.
Durant el procés d'avaluació de les ofertes es podrà demanar una demostració del producte. en el cas de demanar-se, cada
un dels apartats de la memòria de funcionalitats passarà a valdre la meitat dels punts inicials, i es valorarà la demostració
sobre 15 punts.
Per valorar la memòria de desplegament es valorarà d'acord amb els paràmetres definits en el Plec de clàusules tècniques i
no caldrà assolir cap puntuació mínima.
- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C): 51 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria de qualitat del servei i l'oferta econòmica, que es valorarà de la
manera següent:
memòria de qualitat de servei
25 punts
(1) Temps de resposta per a les incidències
5
s'atorgaran 2,5 punts per a cada 8 hores que es rebaixi de les 24 requerides, fins a un màxim de 5 punts
(2) Temps de resposta per als dubtes
5
s'atorgaran 2,5 punts per a cada 6 hores que es rebaixi de les 24 requerides, fins a un màxim de 5 punts
(3) Temps de resposta per a les urgències
5
s'atorgarà 1 punt per a cada hora que es rebaixi de les 2 requerides i 3 punts si s'augmenta la disponibilitat
del 10% de les incidències
(4) Disponibilitat del certificat IsO 9001:2008 o un certificat de qualitat de servei equivalent
5
(5) Temps per incorporació de necessitats de primer nivell
5
s'atorgarà 1 punt si són tres mesos, 2 punts si és un mes i 5 punts si és una setmana
Oferta econòmica
26 punts
(1) Preu de llicència BÀSICA
5
(2) Preu de manteniment i suport de llicències bàsiques
4
(3) Preu de desplegament
4
(4) Preu de llicència COmPLeTa
5
(5) Preu de manteniment i suport de llicències completes
4
(6) Preu hora de tasques extraordinàries
4
Per a calcular els punts de l'oferta econòmica s'utilitzarà la següent fórmula per a cadascun dels apartats:
Puntuació = (millorOferta * màximaPuntuació) / OfertaLicitador
en aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica és anormal o desproporcionada d'acord amb els
paràmetresm objectius previstos en l'article 85 del rGLCaP.
4. Preu/ Pressupost del contracte:
el preu del contracte es determina en preus unitaris i d'acord amb la següent taula:
preus unitaris
Import total
concepte
expressats en
unitats
anys
expressats en
euros
euros
llicència bàsica
420,00
200,00
1
84.000,00
manteniment i suport llicències bàsiques
75,00
200,00
2
30.000,00
desplegament
17.950,00
1,00
1
17.950,00
llicència completa
2.000,00
50,00
1
100.000,00
manteniment i suport anual llicències completes
1.000,00
50,00
1
50.000,00
bossa d'hores per tasques extraordinàries
60,00
100,00
2
12.000,00
Imports Totals
293.950,00
el pressupost per a la totalitat és de 293.950,00 ?, amb un import de 61.729,50 ? en concepte d'IVa, totalitzant l'import de
355.679,50 ?
el valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposa l'article 88 i concordants del TrLCsP és de 707.900,00 ?.
5. Garanties.
Garantia provisional: no s'exigeix.
Garantia definitiva: L'empresa que hagi estat proposada adjudicatària del contracte haurà de constituir una garantia definitiva
corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVa
6. Documentació i informació
A) 1) Perfil de contractant de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat)
2) per sol·licitar aclariments o més informació de l'expedient, caldrà telefonar a l'oficina de Contractació (tel. 972-185061
i 972-185059/fax 972-210469
B) Diputació de Girona. Pujada de sant martí 5- 17004 Girona
C) Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8:30 a 14 hores
7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
a) els requisits generals d'acreditació de la personalitat, objecte social, representació i capacitat d'obrar dels licitadors.
B) Classificació: No es requereix classificació. Caldrà, però, l'acreditació de la capacitat i solvència per a contractar amb
l'administració.
1.La solvència econòmica i financera de l'empresari s'haurà d'acreditar per, com a mínim, un dels mitjans següents:
De conformitat amb l'article 75 del TRLCSP, l'acreditació de la solvència econòmica i financera de l'empresari s'haurà
d'acreditar per, com a mínim, un dels mitjans següents:
a) Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor
estimat del contracte (707.900,00 ?).
b) Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclusos haurà de ser
almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i
mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior (220.462,50 ?)
2. La solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà d'apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics,
eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d'acreditar pels següents mitjans:
De conformitat amb l'article 78 del TrLCsP, l'acreditació de la solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà
d'apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d'acreditar pel següent
mitjà:
a) una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys per l'empresa o pels directius o treballadors de
l'empresa assignats al programa que es licita, i s'haurà d'incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat.
Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per autoritat competent. L'import de l'any de major execució haurà de ser almenys el 70% del valor
estimat del contracte o el 70% de la anualitat mitja si aquesta és inferior al valor estimat del contracte (102.882,50 ?)
3. Classificació empresarial:
els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'estats no membres de la unió europea o no signataris de l'acord
sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a
continuació o una de superior:
Grup: V
subgrup: 3
Categoria: 1
8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació
a) Data d'enviament de l'anunci al DOue: 5/10/2016
B) Termini per a la presentació de proposicions: 14/11/2016 a les 14:00 h
C) Documentació a presentar:
els sobres s'hauran de presentar juntament amb una sol·licitud per participar en la licitació del contracte, segons el model
normalitzat d'instància genèrica que trobareu a l'apartat de documentació genèrica del web de la Diputació de Girona:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1086/1100/Sol_licitud_instancia_generica.pdf
aquesta sol·licitud ha de contenir la següent informació:
nom del centre gestor: servei de Contractació
número de l'expedient: ----Dades de la persona que presenta la documentació: Cal indicar les dades del licitador.
exposo: Presentació x sobres a la licitació ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
sol·licito: admissió a la licitació ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?.
nom i nIF de la persona signant: Han de ser les dades del representant legal de l'empresa licitadora.
La sol·licitud per participar a la licitació, juntament amb els sobres, s'han de presentar en el registre general de la Diputació
de Girona, de les 8:30 hores a les 14 hores.
D) Lloc presentació: servei de Contractació de la Diputació de Girona, dies laborables (de dilluns a divendres), de 8:30 a 14
hores.
9. Obertura de les ofertes
A) Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
B) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació (www.ddgi.cat/perfildelcontractant)
10. Despeses d'anuncis:
A càrrec de qui sigui adjudicatari. Per aquest contracte existeix una previsió de despesa de fins a 1.000 euros.
11. altres informacions: en tractar-se de tramitació harmonitzada s'han publicat anuncis de licitació en el DOue i BOe
Girona, 14 d'octubre de 2016
miquel noguer i Planas
President accidental