Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació del plec de clàusules i inici del procediment de contrac-tació d'unes obres
Nº de Disposición :
8723
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ
en data 11 d'octubre de 2016, la Junta de Govern Local d'aquest
ajuntament va aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives particulars, que ha de regir el contracte per a l'execució
de les obres d'urbanització del Pa-07 Vista alegre sud. així mateix,
va iniciar el procediment de contractació en base a l'esmentat plec
que, en extracte, diu així:
1. Objecte del contracte. execució de les Projecte d'urbanització del
PA-07 Vista Alegre Sud aprovat definitivament el 23 de desembre
de 2014.
2. Forma i procediment d'adjudicació. Tramitació ordinària mitjançant procediment obert. Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris, establerts al plec de condicions.
3. Tipus de licitació. s'estableix un preu de licitació de 288.094,21
euros (IVa a part).
4. Termini d'execució. s'estableix un termini d'execució del contracte de 165 dies naturals.
5. règim de garanties. no s'estableix garantia provisional.
L'adjudicatari haurà de dipositar a l'ajuntament una garantia
definitiva del 5% de l'import total d'adjudicació.
6. Classificació empresarial i/o solvència. L'empresa adjudicatària
podrà acreditar la seva solvència, indistintament, acreditant el
compliment dels requisits específics que s'estableixen en la clàusula 13a del plec de condicions, o mitjançant la classificació empresarial que es detalla a continuació:
Grup:
G Vials i pistes
Subgrup: 6 (obres vials sense qualificació específica)
Categoria: 2 Quantia del contracte entre 150.000 i 360.000 euros
7. Termini de presentació d'ofertes. s'estableix un termini de 26
dies naturals a comptar a partir del dia següent en què es realitzi
la publicació al BOP de Girona, per presentar les ofertes al registre General d'entrada de l'ajuntament de sant Feliu de Guíxols.
8. Perfil del contractant. Tota la documentació i actes que afectin al
contracte es publicaran en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament. (http://ciutada.guixols.cat/)
9. Despeses de publicacions. Totes les taxes i despeses derivades
dels anuncis i formalització del contracte, aniran a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb l'especificat a la clàusula 34a del plec de
condicions.
sant Feliu de Guíxols, 14 d'octubre de 2016
Carles motas i López
alcalde