Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de noves delegacions genèriques i específiques
Nº de Disposición :
8596
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR SERVEIS JURÍDICS
Per Decret d'alcaldia n. 2523 de data 28/09/2016, es va aprovar la
següent resolució:
?atès que com a conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor
del sr. Joan Gou Campamar formalitzada davant el Ple municipal el
passat mes d'agost, ha pres possessió com a nou regidor el sr. Jordi
sais Giralt, presa de possessió que va formalitzar-se en el Ple municipal del passat dia 26 de setembre de 2016.
atès que com a conseqüència d'aquesta circumstància es considera
convenient realitzar algunes modificacions en les delegacions genèriques i especials per a comeses específiques en favor dels regidors.
ateses les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 43 i següents
del reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (r.O.F.), en relació a les delegacions genèriques i especials per a
comeses específiques que pot efectuar l'Alcalde en els Tinents d'Alcalde i regidors.
resOLC:
PrImer.- reservar-se per aquesta alcaldia la direcció de serveis i la
gestió en general de l'Àrea de Turisme.
seGOn.- efectuar en favor del regidor sr. Jordi sais Giralt la delegació especial per a comeses específiques en les següents matèries:
- Acció de govern (dins l'Àrea d'Alcaldia)
- Biblioteca (dins l'Àrea de Serveis a la Persona)
- Oficines de Turisme (dins l'Àrea de Turisme)
- Comissionat per a la marca de la ciutat (dins l'àrea de Turisme)
TerCer.- efectuar en favor del regidor sr. albert robert ribot la
delegació especial per a comeses específiques en la següent matèria:
- Casal de la gent gran (dins l'Àrea de Serveis a la Persona).
QuarT.- efectuar en favor del regidor sr. Jordi sais i Giralt la delegació com a regidor de barri de la urbanització de la rocagrossa.
CINQUÈ.- Les delegacions relatives a serveis i a assumptes determinats comprendran la direcció interna i gestió dels serveis, llevat
les facultats de resolució respecte a tercers, sempre amb la supervisió del titular de la delegació genèrica, dins de la qual s'inscriuen
les delegacions especials per a comeses específiques. No obstant, en
qualsevol moment aquesta alcaldia podrà delegar en el regidor que
ostenta delegació genèrica la facultat de resolució respecte tercers.
Les delegacions relatives a barris, que es circumscriuran a l'àmbit
territorial de la delegació, comprendran la gestió dels diversos assumptes d'interès pel barri, sempre en coordinació amb els regidors
que ostenten la delegació genèrica i especial en relació al servei o
matèria de que es tracti.
SISÈ.- Les expressades delegacions de l'Alcaldia no afectaran les
competències que legalment corresponguin al Ple ni les que s'han
delegat a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'alcaldia,
ni inclouran l'exercici de les atribucions de l'alcalde que legalment
es declaren no delegables i es desenvoluparan sota la direcció superior d'aquesta alcaldia.
SETÈ.- Aquesta Alcaldia es reserva el dret de rebre informació de la
direcció i gestió de les potestats delegades i a rebre informació prèvia de les decisions que puguin afectar a més d'una àrea, així com a
conèixer amb anterioritat les decisions de transcendència.
VUITÈ.- Aquestes delegacions són modificables i revocables en
qualsevol moment, a criteri d'aquesta alcaldia.
SETÈ.- Que es doni compte al Ple d'aquest Decret i que es publiqui
en el Butlletí Oficial de la Província.?
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Lloret de mar, 6 d'octubre de 2016
David reixach i saura
secretari accidental