Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de nou nomenament membre de la Junta de Govern Local
Nº de Disposición :
8595
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR SERVEIS JURÍDICS
Per Decret d'alcaldia n. 2557 de data 30/09/2016, es va aprovar el
següent acord:
?atès que com a conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor
del sr. Joan Gou Campamar formalitzada davant el Ple municipal
el passat mes d'agost, ha pres possessió com a nou regidor el sr.
Jordi sais Giralt, presa de possessió que va formalitzar-se en el Ple
municipal del passat dia 26 de setembre de 2016.
atès que com a conseqüència d'aquesta circumstància, i del fet que
el sr. Gou era membre de la Junta de Govern Local, es considera
convenient que la vacant que va deixar el sr. Gou a l'esmentat òrgan sigui ocupada pel nou regidor sr. sais.
atès el que disposen els arts. 20, 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de règim Local; 52 a 55 i 99 i següents del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya; i 112 a 118
del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament d'Organització, Funcionament i règim Jurídic dels ens
locals, en relació a la composició de la Junta de Govern Local.
resOLC:
PrImer.- nomenar com a membre de la Junta de Govern Local el
regidor sr. Jordi sais Giralt.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l'interessat i a la Intervenció
i Tresoreria municipals, pel seu coneixement i efectes escaients.
TerCer.- Que es doni compte d'aquesta resolució al Ple de
l'ajuntament, en la primera sessió que se celebri i que es publiqui
al Butlletí Oficial de la Província.?
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Lloret de mar, 6 d'octubre de 2016
David reixach i saura
secretari accidental