Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de formalització de contracte
Nº de Disposición :
8575
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Codi s-2016/32
Formalització del contracte de la compra agregada del servei del
manteniment informàtic, implantació de l'administració electrònica
i dels serveis del Consorci aOC al Consell Comarcal del ripollès, a
diversos ajuntaments i als consorcis de la comarca del ripollès, als
efectes establerts a l'article 154 del reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
1. entitat adjudicadora:
a) Consell Comarcal del ripollès
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria
c) número d'expedient: 344/15
2. Objecte del Contracte:
a) Descripció de l'objecte: Compra agregada del servei del manteniment informàtic, implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci aOC al Consell Comarcal del
ripollès, a diversos ajuntaments i als consorcis de la comarca
del ripollès.
b) Lloc d'execució: ripollès.
c) Durada del contracte: 1 any, prorrogable per un any més.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: diversos criteris d'adjudicació
4. Valor estimat del contracte:
140.280 ?, IVa exclòs
5. Pressupost del contracte:
- Preu màxim anual: 31.500 ? + 21% IVA (Consell Comarcal Ripollès i Consorci servei recaptació Cerdanya ripollès)
- Import unitari: 30 ?/hora + 21% d'IVA
Pressupost màxim anual total 84.869,4 ?, IVa inclòs
6. adjudicació
a) Data: 22.09.2016
b) Contractista: Tic empresa-Global solutions
c) nacionalitat: espanyola.
d) Import de l'adjudicació:
? Pel servei del manteniment informàtic, implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci aOC del
Consell Comarcal del ripollès i del Consorci servei recaptació Cerdanya-ripollès, amb una assistència presencial de
37,5 hores-setmana: 31.500 ?/any + 21% IVA.
? Per l'assistència presencial a les seus dels municipis i consorcis que es detallen a la clàusula 1.1 dels plecs reguladors
de la contractació: 30 ?/hora, + 21% IVA.
7. Formalització del contracte:
Data: 1 d'octubre de 2016.
ripoll, 4 d'octubre de 2016
Joan manso i Bosoms
President