Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre licitació del contracte del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon
Nº de Disposición :
8574
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Codi s-2016/32
1. entitat adjudicadora:
a) Consell Comarcal del ripollès
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria
c) número d'expedient: 341/2016
2. Objecte del Contracte:
a) Descripció de l'objecte: servei de recollida i el transport als
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del
ripollès, excepte el municipi de Camprodon.
b) Lloc d'execució: ripollès.
c) Durada del contracte: 4 anys prorrogable per 1 any més.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: Diversos criteris d'adjudicació
4. Valor estimat del contracte:
7.124.115,60 ?, IVa exclòs
5. Pressupost base de la licitació:
Import total: 1.424.823,12 + 10% d'IVA.
6. Garanties:
- Definitiva: És el 5% de l'import d'adjudicació anual IVA exclòs.
7. Obtenció de documentació i informació:
a) entitat: Consell Comarcal del ripollès
b) Domicili: C. Progrés, 22
c) Localitat i codi postal: ripoll, 17500
d) Telèfon: 972/703211
e) Fax: 972/702654
f) Data límit per l'obtenció de documents i informació:
05/11/2016 a les 14:00 h.
8. Requisits específics del contractista:
els establerts en els plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars.
9. Criteris de valoració
- Preu: La puntuació s'obtindrà mitjançant l'aplicació d'una
fórmula matemàtica. La puntuació màxima que es pot obtenir
és de 50 punts.
- millores dels objectius mínims a assolir en la recollida selectiva: Veure plec. La puntuació màxima que es pot obtenir és de
30 punts.
- millores de les campanyes ambientals: Per cada augment de
l'1% de les despeses del projecte dedicades a fer campanyes
de sensibilització ambiental es donarà 1 punt. La puntuació
màxima que es pot obtenir és de 4 punts.
- Prestació del servei de gestió dels compostadors de Les Llosses, Toses i Campelles. s'atorgarà la puntuació d'1 punt.
- millores de l'obra civil i equipaments planta de transferència:
La puntuació s'obtindrà mitjançant l'aplicació d'una fórmula
matemàtica. La puntuació màxima que es pot obtenir és de 5
punts.
- Subministrament de fins a 3 caixes tancades amb sostre mòbil
per a la planta de transferència. La puntuació màxima que es
pot obtenir és de 5 punts.
10. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 05/11/2016 a les 14:00 h.
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla la clàusula
14 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 7
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta: tres mesos
e) admissió de variants: no
11. Obertura de les ofertes:
a determinar.
12. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
13. Perfil del contractant: www.ccripolles.cat
14. Data d'enviament de l'anunci al DOue: 26/09/2016.
15. altres informacions:
Contra aquest anunci es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació, de conformitat amb allò que estableix l'article 40
i següents del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el TrLCsP, en el termini de quinze dies hàbils
a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci, anunciant-lo prèviament dins del mateix termini d'acord amb allò que
disposa l'article 44.1 del TrLCsP.
Igualment es podrà interposar recurs contenciós administratiu
conforme a allò que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
ripoll, 26 de setembre de 2016
Joan manso i Bosoms
President