Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés per a la selecció d'un dinamitzador/a juvenil en règim laboral interí i la creació d'una borsa de treball
Nº de Disposición :
8571
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
Per acord de la Junta de Govern local de data 22 de setembre de 2016, s'han aprovat les bases per la selecció d'un dinamitzador/a
juvenil en règim laboral interí mitjançant concurs i la creació d'una borsa de treball.
s'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria.
BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER LA SELECCIÓ D'UN
DINAMITZADOR/A JUVENIL EN RÈGIM LABORAL INTERÍ I LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
1. Objecte de la convocatòria.
És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant règim laboral interí/na pel sistema de concurs d'un dinamitzador/a
juvenil.
La plaça està integrada dins la plantilla de personal laboral de l'ajuntament i està adscrita a l'àrea de joventut d'aquest ajuntament.
Característiques del contracte.
lloc de treball: Dinamitzador/a juvenil
tipus de contracte: interí
nombre de places: 1
grup de classificació: C (sugrupc C1)
jornada i horari: jornada complerta. L'horari serà fixat per l'àrea de joventut per tal d'atendre les necessitats pròpies del
servei, repartit en matí i tarda. La jornada laboral s'estendrà en dies festius, nocturns i caps de setmana quan es programin
o realitzin actes de joventut amb els corresponents dies de descans. És indispensable la flexibilitat horària.
els aspirants que superin la selecció i no resultin contractats formaran part d'una borsa de dinamitzador/a juvenil, destinada
a cobrir amb caràcter transitori, com a laboral temporal, les vacants que es puguin produir, substitucions o necessitats de
personal per execució de programes o projectes de caràcter temporal o per excés o acumulació de tasques. La constitució de la
borsa e treball no crea cap dret a favor dels seus integrants, excepte el de la seva crida per nomenament com a personal laboral
en el seu cas i sempre que es doni alguna de les circumstàncies per les quals s'ha constituït aquesta borsa.
el procés de selecció s'estableix de conformitat amb l'article 94 del Decret 214/1990 reglament de Personal al servei de les
entitats locals i l'article 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'estat.
1.2 Descripció funcional del lloc de treball
Les funcions bàsiques que comprenen el lloc de treball de dinamitzador/a juvenil són les que es detallen a continuació:
? Informar, assessorar i dinamitzar sobre les polítiques de joventut.
? Realitzar el manteniment, actualització i classificació de les informacions de Joventut.
? Planificar, organitzar i renovar els continguts informatius que s'han de tenir a l'abast per als joves.
? Realitzar la programació d'activitats i tallers.
? Oferir un servei d'informació i assessorament als joves i/o entitats del municipi.
? Oferir informació i assessorament entorn als diferents eixos d'interès juvenil:
o educació, treball, salut jove, garantia juvenil...
? Dinamització a les xarxes socials de les activitats i informacions d'interès, amb la gestió del facebook del Local de Joves
de Vilablareix i xarxes socials 2.0.
? Gestionar la informació juvenil: recerca, recull, tractament i elaboració d'aquesta.
? Elaborar informes anuals de les activitats realitzades.
? Contactar directament amb els i les joves: conèixer la realitat juvenil, atendre directament les seves necessitats, detecció
i difusió de les activitats, programes i projectes entre els/les joves.
? Fomentar i canalitzar la participació juvenil: dinamitzar i donar suport a la participació i a les iniciatives juvenils i fo mentar l'associacionisme.
? Gestió i execució d'activitats a l'institut de Vilablareix.
? Elaborar i desenvolupar tallers i xerrades informatives i formatives sensibilitzadores i educadores sobre prevenció en
conductes de risc i promoció de la salut: drogues, sexualitat i afectivitat, malalties de transmissió sexual, alimentació,
addició a les pantalles, assetjament, salut mental.
? Buscar els recursos econòmics per a poder realitzar les accions.
? Creació, implementació i avaluació de projectes.
? Lleure i cultura: agenda cultural del municipi, activitats, cursos, xerrades.
? Programació d'activitats i monitoratge dels Matins Actius.
? D'altres funcions relacionades amb les anteriors que els caps jeràrquics puguin encomanar.
1.3 Les retribucions a percebre seran les que corresponguin al lloc de treball que s'hagi de cobrir en el moment de cobrir la
necessitat que motiva la contractació/nomenament.
1.4 La durada del contracte estarà subjecte a les característiques del lloc de treball a cobrir.
2. Publicitat de la convocatòria
El contingut íntegre d'aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web de l'Ajuntament de
Vilablareix.
3. Condicions i requisits dels participants
Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir amb els requisits que es detallen a continuació:
3.1.ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la unió
Europea o d'aquells estats als quals en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya,
sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. També podran presentar-se, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, les
persones a les que es refereix l'article 57.2 del real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text refós de
la Llei de l'estatut Bàsic de l'empleat Públic.
3.2. Haver complert 18 anys o tenir l'edat que la convocatòria estableix com a mínima abans de l'acabament del termini de
prestació de sol·licituds i no excedir l'edat establerta com a màxima per a l'ingrés en un cos o una escala.
3.3. estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic/a corresponent
a formació professional de segon grau, o equivalent, que formin part de la família de serveis socioculturals i a la comunitat.
En cas de presentar una titulació equivalent a l'exigida s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que
n'acrediti l'equivalència.

si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar, en la data límit per a la presentació d'instàncies, la credencial que
acrediti la seva homologació emesa pel ministeri d'educació i Ciència.
3.4. Disposar del títol de monitor/a de Lleure d'activitats infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o
equivalent, o estar en condicions de tràmits.
3.5. Acreditar el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. Llengua catalana. L'acreditació es farà mitjançant el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de
novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de
català de la Secretaria de Política Lingüística, i posterior modificació (Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril).
Llengua castellana. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que la llengua oficial del seu país d'origen no
sigui el castellà, han d'acreditar el nivell de suficiència de coneixements de llengua castellana d'acord amb l'art. 3 del RD
1137/2002, de 31 d'octubre.
3.6. no estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució
ferma, del servei de cap administració pública.
3.7. no trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
3.8. Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques assignades.
3.9. D'acord amb l'article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció de la infància i a l'adolescència, per a l'accés i l'exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és
requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. a aquest efecte
qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una
certificació negativa del registre central d'antecedents penals o bé autoritzar a l'ajuntament de Vilablareix a que accedeixi a
la seva informació penal mitjançant la plataforma d'intermediació de dades que gestiona el ministeri d'hisenda i administracions públiques.
el compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s'ha de produir en la data d'acabament del
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment del nomenament o contractació.
4. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a recursos Humans en el registre General d'aquest ajuntament o en la forma establerta
en l'article 38.4 de la Llei 4/1999, que modifica la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de les bases
en el BOP, tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web www.vilablareix.cat.
4.1. els aspirants manifestaran en la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera i
acompanyaran la documentació següent:
o Currículum vitae en el qual s'especifiqui, com a mínim, la informació següent:
- Dades personals i de contacte.
- La formació acadèmica reglada, si s'escau.
- La formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs o seminari.
- L'experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual s'ocuparen i detall de les
funcions desenvolupades.
a aquest currículum s'hi adjuntarà la documentació acreditativa de l'experiència laboral i de la formació complementària
necessària per justificar els mèrits al·legats.
- Els coneixements i certificats lingüístics.
o Fotocòpia del DnI.
o Fotocòpia del Títol exigit per la plaça.
o Fotocòpia compulsada del Títol de monitor/a de Lleure Infantil i Juvenil.
o Informe de vida laboral actualitzat al mes de juliol de 2016.
o Documentació acreditativa dels mèrits a valorar.
5. admissió dels aspirants
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, L'alcalde-President de l'ajuntament, en el termini màxim de 10 dies, declararà aprovada la llista d' admesos i exclosos. L' esmentada resolució es publicarà en el tauler d'edictes de l'ajuntament.
s'obrirà un termini de 5 dies perquè els que hagin estat declarats exclosos esmenin les faltes que hi hagi o acompanyin els
documents que siguin preceptius. En el cas que hi hagi modificacions en la llista provisional, s'aprovarà i es publicarà la llista
definitiva.
6. Funcionament de la borsa.
Es constituirà en l'àmbit de l'Ajuntament de Vilablareix una comissió de Borsa de Treball. La comissió tindrà com a finalitat
intervenir en els conflictes que puguin sorgir en el funcionament de la borsa.
Les àrees de Promoció econòmica i recursos Humans de l'ajuntament de Vilablareix centralitzarà el funcionament de la
borsa de treball.
es respectarà en tot cas l'ordre de puntuació de major a menor dels aspirants per a la seva contractació o nomenament. Quan
l'aspirant proposat no es pugui incorporar per qüestions de disponibilitat segons les necessitats de l'ajuntament, es farà
l'oferiment a l'aspirant següent per odre de puntuació.
La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los la contractació o nomenament interí es realitzarà mitjançant
l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que l'aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat en la sol·licitud. si no s'obté resposta a la trucada,
s'enviarà un missatge de text en el telèfon mòbil que l'aspirant hagi facilitat a la sol·licitud de participació a la convocatòria.
en cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb el Departament de recursos Humans de
l'ajuntament de Vilablareix dins del següent dia hàbil, es farà la crida al següent integrant de la borsa de treball.
els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l'actualització permanent del correu electrònic o telèfon de contacte
davant el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Vilablareix, mitjançant avisos de modificació de les dades
personals que hauran de fer-se per escrit en tot cas.
si la persona integrant de la borsa de treball rebutja la proposta de contractació o nomenament interí, per una primera vegada,
mantindrà al mateix lloc de prelació a la borsa de treball, sense que es produeixi cap variació. si la mateixa persona rebutja per
segona vegada una proposta de contractació o nomenament interí, perdrà la seva posició dins l'ordre de prelació i passarà a
ocupar l'últim lloc de la borsa de treball. La tercera vegada que el mateix aspirant no accepti una oferta de treball, deixarà de
formar part definitivament de la borsa de treball.
no obstant, aquest sistema de penalització no s'aplicarà als integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de contractació o nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents:
a) situació de baixa de maternitat o paternitat o d'incapacitat temporal reconeguda per la seguretat social.
b) Gaudir d'un permís per adopció o acolliment, segons l'article 49.b) del real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre,
pel que s'aprova el Text refós de l'estatut Bàsic de l'empleat Públic.
c) Tenir cura de fills menors de tres anys o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin
valer per ells mateixos.
seran motius d'exclusió de la borsa de treball:
a) La renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa de treball.
b) La no superació del període de prova en la contractació laboral.
c) La renúncia voluntària al contracte o nomenament interí durant la seva vigència.
d) La declaració falsa, per part de l'aspirant, dels mèrits i requisits de participació en aquesta convocatòria.
e) La resolució d'un expedient disciplinari amb sanció dins l'ajuntament de Vilablareix.
f) La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida per fer el nomenament o contracte.
g) La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l'administració pública.
h) Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar amb el candidat/a.
La Comissió de la borsa de treball vetllarà pel bon funcionament de la borsa de treball i resoldrà aquells supòsits no previstos
en les presents Bases que sorgeixin durant el termini d'aplicació de la mateixa.
L'ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida pels aspirants en el procés selectiu així com la disponibilitat del/la candidat/a a ocupar el lloc de treball.
En cas d'empat en la puntuació definitiva i disponibilitat davant dels aspirants, el Tribunal podrà proposar la realització de
proves o noves entrevistes complementaries per resoldre'l o bé, es podrà desempatar mitjançant sorteig.
7. Procés selectiu
La selecció dels aspirants consisteix en una fase de valoració de mèrits:
VALORACIÓ DE MÈRITS
a. experiència professional: (puntuació màxima: 2 punts) d'acord amb el següent barem:
1.1) Per serveis prestats a l'administració pública en una plaça de la mateixa categoria, que es puntuen a raó de 0,10 punts
per mes complet treballat.
1.2) Per serveis prestats a l'empresa privada en lloc d'igual o similars funcions a la de la plaça a cobrir, que es puntuen a raó
de 0,05 per mes complet treballat.
1.3) acreditació de serveis prestats de forma voluntària a una entitat del tercer sector en un lloc de treball amb tasques i
funcions de contingut i responsabilitat igual o similar a les de la plaça a cobrir (lleure, animació sociocultural, dinamització
comunitària...). màxim 0,50 punts per any complert. Puntuant-se proporcionalment el temps inferior a l'any.
L'experiència professional en el sector públic haurà d'acreditar-se mitjançant la corresponent certificació de serveis prestats.
L'experiència professional en l'empresa privada haurà d'acreditar-se mitjançant un informe de vida laboral actualitzat a data
juliol de 2016 i els contractes de treball on hi constin els períodes treballats i la categoria professional.
B. Formació:
Per cursos i seminaris de formació amb certificat d'aprofitament/assistència, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuaran segons el següent detall: (puntuació màxima: 3 punts)
B.1 Per la realització de cursos de perfeccionament, relacionats amb el lloc de treball a cobrir, fins a un màxim 1 punt.
- Per cursos de durada igual a 10 o inferior a 20 hores: 0,1 punts per curs.
- Per cursos de 21 a 50 hores: 0,2 punts per curs.
- Per cursos de més de 50 hores: 0,3 punts per curs.
Solament es valoraran els cursos que s'acreditin amb el certificat d'assistència i que especifiquin les hores de durada.
B.2 altres formacions. màxim 2 punts
- estar en possessió d'un cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural o d'integració social. 0,50 punts per titulació.
- Disposar de la titulació universitària (llicenciatura, diplomatura o grau) de l'àmbit social. 1,00 punt per titulació.
- Disposar del títol de director d'activitats de lleure. 0,50 punts.
mitjans d'acreditació: Títol o còpia compulsada del títol.
C. entrevista personal:
Per a la correcta valoració dels mèrits es mantindran entrevistes amb els/les aspirants on aquests hauran de fer una breu exposició del seu currículum acadèmic i professional i hauran de respondre preguntes sobre els seus coneixements i experiència
en les tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.
els aspirants hauran d'exposar un projecte de dinamització juvenil pel municipi que englobi la participació juvenil en els
equipaments i espais municipals i estratègies i recursos per a la seva dinamització. es valorarà especialment els coneixements
sobre la matèria i la seva aplicació a la realitat juvenil, el nivell de formació general i la claredat de l'exposició de cada una de
les idees.
La puntuació màxima és de 3 punts.
L'entrevista s'estructurarà de la següent manera:
- 1 punts per la valoració dels coneixements relacionats amb les funcions esmentades.
- 1 punts sobre la valoració del projecte de dinamització juvenil pel municipi.
- 1 punts per a la valoració del perfil i característiques actitudinals i aptitudinals de l'aspirant.
8.Tribunal qualificador
Tots els membres del tribunal qualificador tindran veu i vot i estaran constituïts de la següent manera:
President: 1 funcionari o laboral depenent de l'ajuntament.
Vocal: 1 funcionari o laboral depenent de l'ajuntament.
secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui.
el Tribunal quedarà integrat a més, pels membres suplents respectius, que seran designats conjuntament amb els titulars.
La designació dels membres del Tribunal qualificador, es farà pública de la mateixa forma que la llista d'admesos i exclosos
mitjançant la web municipal.
en la seva composició es vetllarà pel compliment del principi d'especialitat, en funció del qual es procurarà que els seus
membres tinguin una formació corresponent a la mateixa àrea de coneixement exigida per l'ingrés i la totalitat d'ells ha de
tenir igual o superior nivell acadèmic.
els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstancies previstes en els arts. 28 i 29 de la Llei
30/92 de 26 de novembre, i els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir-hi i notificar-ho a l'autoritat convocant.
el tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.
9. Publicació dels resultats i funcionament de la borsa de treball
Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació la llista per ordre de puntuació i elevarà la dita relació, com a proposta de contractació a l'alcalde-President. L'aspirant proposat haurà de presentar a la
secretaria d'aquest ajuntament, en el termini de 4 dies hàbils a partir de la publicació de la llista d'aprovats, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que encara no hagi acreditat, i que són:
a) Fotocòpia autèntica del títol acadèmic oficial.
b) Declaració jurada de no estar inclòs en cap de les causes d'incapacitat ni d'haver estat separat del servei de qualsevol administració pública mitjançant expedient disciplinari, ni d'estar inhabilitat per exercir càrrecs o funcions públiques.
Si dins el termini fixat, excepte casos de força major, l'aspirant no presenta la documentació o si en examinar-la es comprova
que no compleix alguns dels requisits exigits, no podrà ser contractat i s'anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en què hagi incorregut per falsejar la sol·licitud inicial.
10. Formalització del contracte laboral
L'aspirant que guanyi el procés selectiu serà contractat en règim laboral temporal i iniciarà la prestació en la data que fixi
l'acord de contractació, amb un període de prova que s'establirà en el contracte.
11.- Protecció de dades
als efectes previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els aspirants,
per la mera concurrència en aquest procés selectiu donen consentiment a la publicació de determinades dades personals (nom
i cognoms) en els anuncis que es puguin inserir en el BOP, tauler d'anuncis de la Corporació i web corporativa.
12.- Vigència de la borsa
La borsa tindrà una vigència de dos anys des de la seva publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina web, a
excepció que s'exhaureixi la llista d'aspirants seleccionats/des per cada lloc de treball en un termini inferior.
La convocatòria i les seves bases, així com la llista d'aspirants admesos i exclosos, poden ser impugnats per les persones
interessades, mitjançant interposició de recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sense perjudici del recurs potestatiu de
reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte, davant la presidència
de la Corporació.
El resultat del concurs emès pel tribunal qualificador pot ser recorregut en alçada davant la presidència de la Corporació en
el termini d'un mes des de que s'hagin publicat o notificat.
els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan
es tracti d'esmenar possibles errors materials, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les
qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció.
Vilablareix, 26 de setembre de 2016
David mascort i subiranas
alcalde