Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació de la convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Nº de Disposición :
8570
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILADEMULS
De conformitat a allò previst en els articles 4, 5, 6 i 7 del reglament
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, i l'article 303 de la Llei
orgànica del poder judicial, s'anuncia la convocatòria pública pel
nomenament de la plaça de Jutge de Pau titular, en el Jutjat de Pau
de Vilademuls.
Dins el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent
de la publicació d'aquest anunci en el BOP, els interessats podran
presentar les seves instàncies a la secretaria d'aquesta corporació,
acompanyades del curriculum personal dels candidats a l'ajuntament de Vilademuls.
Vilademuls, 7 d'octubre de 2016
Àlex Terés i Cordón
alcalde