Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre nomenament de personal laboral temporal
Nº de Disposición :
8565
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 199
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
Per Decret d'aquesta alcaldia de data 21 de setembre de 2016, s'ha
efectuat el nomenament de la senyora adriana Peitaví Terrats, per
ocupar la plaça en règim de personal laboral temporal de tècnic
auxiliar, a temps parcial, per a la Biblioteca municipal de Can roscada, a l'empara del que disposa l'article 291.3 de la Llei municipal
i de règim Local de Catalunya, i l'article 125.2 de la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matéria de funció pública, aprovat per Decret legislatiu
1/1997.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Vilobí d'Onyar, 7 d'octubre de 2016
Cristina mundet i Benito
alcaldessa