Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'adjudicació d'un contracte d'obres
Nº de Disposición :
84
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ
Per resolució d'alcaldia de data 12 / de desembre / 2016, es va
adjudicar el contracte d'obres de remoDelaCIÓ Del Carrer
CaDÍ, publicant-ne la seva formalització a l'efecte de l'article 154
del Text refós de la llei de Contractes del sector Públic, aprovat pel
reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

1. entitat adjudicadora: ayuntamiento de Puigcerdà
a) organisme: alcaldia
b) Dependència que tramita l'expedient: Urbanisme, obres i activitats.
c) número d'expedient: 1746/2016.
d) Direcció d' internet del perfil del contractant: www.puigcerda.
cat

2. objecte del contracte:
a) Tipus. obres
b) Descripció: remoDelaCIÓ Del Carrer CaDÍ.
c) lot (si escau): no.
d) CPV (referència de nomenclatura): 45233252-0.
e) acord marc (si escau). no
f) sistema dinàmic d'adquisicions (si escau).no
g) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. BOP Girona i perfil
contractant
h) Data de publicació de l'anunci de licitació: 05/09/2016

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert amb diversos criteris d'adjudicació

4. Valor estimat del contracte: 107.752,27 euros.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 107.752,27 euros. Import
total: 130.380,25 euros.

6. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: 12 / de desembre / 2016.
b) Data de formalització del contracte: 22 de de desembre de
2016, a les 11:33 hores
c) Contractista: UTe Catalana d'Infraestructures i serveis asso ciats sl - excavacions montserrat sl.
d) Import d'adjudicació. Import net: 78.379,00 euros. Import total: 94.838,59 euros.
e) avantatges de l'oferta adjudicatària:
? Millora preu licitació (Baixa 27,26%)
? Ampliació del termini de garantia en 1 any addicional
? Millora xarxa de reg, valorada en 2.682,51 euros.
? Millora soterrament xarxa enllumenat i enllumenat passos
vianants, valorada en 7.671,01 euros.
? Millora formació de guals, valorada en 1.745,24 euros.
Puigcerdà, 22 de desembre de 2016
l'alcalde
Per autorització, de 19/6/2015:
manel Boces adam
(Cap del negociat d'Urbanisme, obres i activitats)