Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals
Nº de Disposición :
83
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ
aprovat inicialment el projecte d'obres locals corresponents al projecte de remoDelaCIÓ Del Carrer osseJa De VIlalloBenT per resolució de l'alcaldia número 2016-1804 de data 20 /
de desembre / 2016, es sotmet a informació pública per termini de
TrenTa DIes, comptat des del dia següent al de la darrera publicació que es produeixi del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
aquest anunci es publicarà igualment a la pàgina web municipal
(www.puigcerda.cat)..
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per tal que es formulin les allegacions que s'estimin pertinents.
Puigcerdà, 22 de desembre de 2016

l'alcalde
Per autorització, de 19/06/2015:
manel Boces adam
(Cap del negociat d'Urbanisme)