Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
8060
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VIDRERES
De conformitat amb l'acord de junta de govern de data 21 de setembre de 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria
del procediment obert, tenint en compte l'oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a
l'adjudicació del contracte de subministrament de quadres de comandament per l'enllumenat de Vidreres, d'acord amb les
dades següents:
1. entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) organisme: Ajuntament de Vidreres.
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria
c) obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Vidreres P-1722700 J
C / Girona 3.
A l'atenció de: Josep Barberillo
17411 Vidreres
eSPAnYA
Telèfon: +34 972850025
Correu electrònic: ajuntament@vidreres.cat
Fax: +34 972850050
2. objecte del Contracte:
a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: subministrament de quadres de comandament per l'enllumenat de Vidreres.
c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: no
d) lloc d'execució/lliurament: Vidreres
e) Termini d'execució/lliurament: segons projecte
f) Admissió de pròrroga: no.
g) CPV (referència de nomenclatura): 31500000-1; 31527200-8; 31527210-1
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert amb varis criteris d' adjudicació
c) Subhasta electrònica: no
d) criteris d' adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa cal tenir en compte diversos criteris d'adjudicació.
A Criteris de valoració automàtica (55 punts)
l'Ajuntament basarà el criteri per l'elecció del Contractista en els següents punts:
A Criteris de valoració automàtica (55 punts)
a) Baixa consistent en una aportació econòmica addicional per la Fase 2. (45 punts. model 1)

es puntuarà la aportació econòmica addicional de la Fase 2 d'acord amb el percentatge d'aportació (sense IVA).

Puntuació licitant = 45 x t%/100 proposat pel licitador de la Fase 2
es calcularà la baixa de l'aportació econòmica addicional de la Fase 2 en relació a la Fase 1 mes la Fase 2 (sense IVA)
(Pressupost d'execució per contracte ? IVA) donat que les millores no generaran IVA al no ser objecte de pagament.
els preus i les condicions de les millores estan inclosos en el projecte que es penja en el perfil del contractant i a les
condicions del plec de clàusules tècniques particulars.

Valoració fins a un màxim de 45 punts
De l'import total d'execució abans d'IVA de les millores acceptades es calcularà la baixa en relació a l'execució de la
suma de les dues fases abans d'IVA del projecte, d'acord amb la següent fórmula:

Càlcul de la baixa

Baixa = (t% ofertat / 100) * F2 (sense IVA) / (F1 + F2 sense IVA) * 100
b) Ampliació del termini de garantia. (10 punts. model 2).
Ampliació de la garantia de l'adquisició dels materials
es valorarà l'ampliació del termini de la garantia oferta pel licitador o candidat per damunt del termini de garantia
mínim establert en aquest plec de clàusules previst inicialment de 10 anys. (model 2). Valoració fins un màxim de 10
punts.
la valoració es farà d'acord amb el següent criteri:
S'assignaran 0,1666 punts per cada mes d'ampliació de la garantia
nota: es limita l'ampliació del termini de garantia addicional a 60 mesos.
B Criteris subjectes a judici de valor (45 punts). Documents sobre 3
c) memòria tècnica explicativa detallada de les propostes dels equips. es lliurarà de la memòria tècnica una síntesi de
la mateixa d'una extensió màxima de 3 pàgines DInA4 i còpia de tota la documentació en suport digital Cd o Pen.
Document 1 del sobre 2. (fins un màxim de 36 punts)
d) Memòria descriptiva sobre la metodologia, organització, mitjans directes proposats per el subministrament tipus
?Just-in-time?.
es lliurarà de tota la memòria descriptiva una síntesi de la mateixa d'una extensió màxima de 3 pàgines DInA4 i còpia
de tota la documentació amb suport digital Cd Pen. Document 2 del sobre 2. (fins a un màxim de 9 punts)
4. Pressupost base de licitació: 122.331,34? => 101.100,28 ? sense IVA ; 21.231,06 ? IVA 21%.
5. Garanties exigides.

Provisional: no

Definitiva (%): 5%.
6. requisits específics del contractista:

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional d'acord amb el plec de clàusules.
7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies des de la publicació en el BoP de Girona
b) lloc de presentació:
1. Dependència. registre d' entrada de l'Ajuntament de Vidreres en horari d'oficina de 9 a 14 hores.
2. Domicili. C/ Girona, 3
3. localitat i codi postal. Vidreres 17411
4. Adreça electrònica: ajuntament@vidreres.cat
8. obertura d'ofertes
D' acord amb el plec de clàusules.
9. Despeses de Publicitat.
A càrrec de l'adjudicatari.

10. Altres Informacions.
no
Vidreres, 21 de setembre de 2016
Jordi Camps Vicente
Alcalde