Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
8055
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VIDRERES
De conformitat amb l'acord de junta de govern de data 21 de setembre de 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, tenint en compte l'oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a
l'adjudicació del contracte de serveis per a la instal·lació de llumeneres amb làmpades Hm i llumeneres amb làmpades leD
amb els corresponents quadres de comandaments, d'acord amb les dades següents:
1. entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) organisme: Ajuntament de Vidreres.
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria
c) obtenció de documentació i informació:

Ajuntament de Vidreres P-1722700 J
C / Girona 3.
A l'atenció de: Josep Barberillo
17411 Vidreres
eSPAnYA
Telèfon: +34 972850025
Correu electrònic: ajuntament@vidreres.cat
Fax: +34 972850050
2. objecte del Contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: instal·lació de llumeneres amb làmpades Hm i llumeneres amb làmpades leD amb els corresponents quadres de comandaments .
c) Pressupost de licitació: 108.226,12 ? sense IVA; 130.953,61 ? ( IVA 21% inclòs)
d) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: si
e) lloc d'execució/lliurament: Vidreres
f) Termini d'execució/lliurament: segons projecte
g) Admissió de pròrroga: no.
h) CPV (referència de nomenclatura): 50100000-6 a 50884000-5 i de 51000000-9 a 51900000-1
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinaria
b) Procediment: obert amb varis criteris d' adjudicació
c) Subhasta electrònica: no
d) criteris d' adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa cal tenir en compte diversos criteris d'adjudicació.
Criteris objectius
-Fins a un màxim de 55 punts per la instal·lació de les llumeneres, com el resultat de la suma dels punts obtinguts en els aspectes següents:

P (empresa) = C
on:

P (empresa) =
Puntuació total de cada empresa

C =

Puntuació de valoració automàtica (apartats a, b)

els criteris objectius que serviran de base per a l'adjudicació, en ordre decreixent, són els següents:
A Criteris de valoració automàtica (55 punts)
a) Baixa consistent en una aportació econòmica addicional per la Fase 2
es puntuarà la aportació econòmica addicional de la Fase 2 d'acord amb el percentatge d'aportació (sense IVA).
Puntuació licitant = 45 x t%/100 proposat pel licitador de la Fase 2
es calcularà la baixa de l'aportació econòmica addicional de la Fase 2 en relació a la Fase 1 mes la Fase 2 (sense IVA)
(Pressupost d'execució per contracte ? IVA) donat que les millores no generaran IVA al no ser objecte de pagament.
els preus i les condicions de les millores estan inclosos en el projecte que s'adjunta i a les condicions del plec de clàusules tècniques particulars.
(Model 1. (Document 1 del sobre 3). Valoració fins a un màxim de 45 punts)
De l'import total d'execució abans d'IVA de les millores acceptades es calcularà la baixa en relació a l'execució de la
suma de les dues fases abans d'IVA del projecte, d'acord amb la següent fórmula :
Càlcul de la baixa
Baixa = (t% ofertat / 100) * F2 (sense IVA) / (F1 + F2 sense IVA) * 100
b) Ampliació del termini de garantia.
Ampliació de la garantia de la instal·lació llumeneres i quadres
es valorarà l'ampliació del termini de la garantia oferta pel licitador o candidat pel termini de manteniment de la
instal·lació de les llumeneres previst inicialment d'un any (no inclou la garantia pròpia de les llumeneres) per damunt
del termini de garantia mínim establert en aquest plec de clàusules previst inicialment d'un any. (Document núm.....
del sobre 3)). Valoració fins un màxim de 10 punts.
la valoració es farà d'acord amb el següent criteri:
S'assignaran 0,278 punts per cada mes d'ampliació de la garantia
nota: es limita l'ampliació del termini de garantia d'instal·lació addicional a 36 mesos.
en cas de procedir-se a un empat entre varis licitadors, es procedirà a resoldre de la següent forma:
Com que es tracta d' un supòsit de licitació amb varis criteris d'adjudicació en primer lloc s' atendrà a la millor oferta econòmica de l' apartat a). en segon lloc, en cas de persistir l' empat es procedirà a dirimir aquest per mitjà de sorteig per part del
Secretari Interventor.
4. Del pressupost base de licitació, correspon a cadascun dels lots els següents imports:
Primer lot: Instal·lació de llumeneres i petit material sector 1 :
- Pressupost d' execució per contracte sense iva: 22.040,18 ?
- Pressupost total d' execució per contracte amb iva: 26.668,62?
Segon lot: Instal·lació de llumeneres i petit material sector 2:
- Pressupost d' execució per contracte sense iva: 26.764,98?
- Pressupost total d' execució per contracte amb iva: 32.385,63 ?
Tercer lot: Instal·lació de llumeneres i petit material sector 3:
- Pressupost d' execució per contracte sense iva: 16.296,72?
- Pressupost total d' execució per contracte amb iva: 19.719,03 ?
Quart lot: Instal·lació de llumeneres i petit material sector 4:
- Pressupost d' execució per contracte sense iva: 19.902,03?
- Pressupost total d' execució per contracte amb iva: 24.081,46 ?
Cinquè lot: Instal·lació de llumeneres i petit material sector 5:
- Pressupost d' execució per contracte sense iva: 23.222,21?
- Pressupost total d' execució per contracte amb iva: 28.098,87?
5. Garanties exigides.

Provisional: no

Definitiva (%): 5%.
6. Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional d'acord amb el plec de clàusules.
7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies des de la publicació en el BoP
b) lloc de presentació:
1. Dependència. Registre d' entrada de l' Ajuntament de Vidreres en horari d' oficina de 9 a 14 hores.
2. Domicili. C/ Girona, 3
3. localitat i codi postal. Vidreres 17411
4. Adreça electrònica: ajuntament@vidreres.cat
8. obertura d'ofertes
D'acord amb el plec de clàusules.
9. Despeses de Publicitat.
A càrrec de l' adjudicatari.
11. Altres Informacions.
no
Vidreres, 21 de setembre de 2016
Jordi Camps Vicente
Alcalde