Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
8051
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA SERVEI DE CONTRACTACIÓ
SerVeI: maquetació, disseny i composició de la col·lecció corporativa ?Quaderns de la revista de Girona?.
1.entitat adjudicadora
A) Diputació de Girona
B) Contractació: resolució de Presidència
C) exp. 2016/1438
2. objecte del Contracte
A) SerVeI. : la contractació dels treballs de maquetació, disseny i composició de la col·lecció corporativa ?Quaderns de la
revista de Girona? de la qual se'n publiquen un mínim de quatre títols l'any i un màxim de vuit, d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques.
B) Termini de prestació del servei: el contracte tindrà una durada de dos (2) anys a partir de la data de la seva signatura.
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
A) Tramitació: ordinària
B) Procediment d'adjudicació: Procediment obert
C) Criteris de valoració per a l'adjudicació:
- Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B): 45 punts
el licitador haurà de presentar una memòria que inclogui, per una banda, un informe valoratiu del disseny actual de la
Col·lecció ?Quaderns de la revista de Girona? i, per l'altra, les propostes de redisseny que consideri oportunes, juntament
amb una prova del projecte gràfic proposat que ha de constar d'un mínim de 10 pàgines (8 d'interior + dues de cobertes).
la prova s'haurà de presentar en format PDF i es lliurarà mitjançant un llapis de memòria.
Per realitzar la prova del projecte gràfic, la Diputació de Girona proporcionarà als licitadors els arxius corresponents (textos
i fotos), els quals es podran descarregar des de l'adreça següent: http://www.ddgi.cat/proves/quaderns.zip, accessible a
l'apartat ?Perfil del contractant? de la pàgina web de la Diputació de Girona.
en tots els casos, les propostes de redisseny s'hauran d'adequar al format i característiques d'impressió i enquadernació
de la col·lecció, que són les següents: mides: 20cm x 20cm; número de pàgines: 96 pàgines + cobertes; extensió: mitjana de
3.500 caràcters per capítol (capítols numerats), i de tres a quatre fotos per capítol; impressió de l'interior i de les cobertes a
quatre tintes i enquadernació rústica.. la maqueta actual i les normes de redacció de la Col·lecció es poden consultar al
web www.ddgi.cat/quaderns
la valoració de la memòria es puntuarà de la següent manera:
1. Informe valoratiu del disseny actual de la col·lecció................................................................................ fins a 10 punts
es valorarà l'avaluació que faci el licitador tant dels aspectes de disseny que consideri adequats com dels que consideri
millorables
2. Projecte gràfic proposat ................................................................................................................................ fins a 35 punts
(desglossat de la següent manera):
b1) Proposta creativa i estilística ........................................................................................................................ fins a 14 punts
b2) Funcionalitat de la proposta:
b2.1) retícula. Balanç i claredat de l'estructura de les pàgines ................................................................. fins a 7 punts
b2.2) Jerarquització dels elements (prioritats de lectura) ........................................................................... fins a 7 punts
b2.3) legibilitat dels textos. Tipografies, títols, cos de text i altres elements ........................................... fins a 7 punts
- Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C): 55 punt
Criteris: Preu
es valoraran les ofertes presentades pels licitadors de manera que a la més econòmica se li assignaran 55 punts, i a les altres
el resultat d'aplicar-hi la fórmula següent:
55 x preu de l'oferta més econòmica / preu de l'oferta que es puntua = puntuació de cada oferta
4. Preu/ pressupost del contracte:
el preu unitari i del contracte serà de 1.250 euros/títol
el pressupost del contracte es determina en la quantitat de 20.000,00 euros, amb la repercussió de l'IVA de 4.200,00 euros,
totalitzant un import de 24.200,00 euros.
les propostes hauran d'oferir preu unitari, millorant a la baixa el preu base de licitació.
el valor estimat és de 40.000,00 euros.
5. Garanties: No caldrà constituir garantia provisional ni constituir garantia definitiva.
6. Documentació i informació
A) 1) Perfil de contractant de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat)

2) per sol.licitar aclariments o més informació de l'expedient, caldrà telefonar a l'oficina de Contractació (tel. 972-185061
i 972-185059/fax 972-210469)
B) Diputació de Girona. Pujada de Sant martí 5- 17004 Girona
C) Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8,30 a 14 hores
7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
A) els requisits generals d'acreditació de la personalitat, objecte social, representació i capacitat d'obrar dels licitadors.
B) Classificació: no s'exigeix classificació.
Caldrà, però, l'Acreditació de la capacitat i solvència per a contractar amb l'administració.
1) La solvència econòmica i financera de l'empresari s'haurà d'acreditar, com a mínim, amb un dels mitjans següents:
1.1. Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior
al valor estimat del contracte (40.000 ?).
1.2.Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclusos haurà
de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any i
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior (15.000 ?)
2) La solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà d'acreditar amb l'aportació de la documentació justificativa
dels següents requeriments tècnics:
2.1.Una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys per l'empresa o pels directius o treballadors
de l'empresa assignats al programa que es licita, i s'haurà d'incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui
públic o privat. Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent. L'import de l'any de
major execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat del contracte o el 70% de la anualitat mitja si aquesta
és inferior al valor estimat del contracte (7.000 ?).
2.2.Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, dels que es disposi per executar el
contracte, i en concret:
- Disposició del maquinari i la llicència o subscripció de programes de disseny (InDesign, Quark Press o
equivalents).
- Presentació de tres publicacions de les quals hagi efectuat el disseny i la maquetació.
els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'estats no membres de la Unió europea o no signataris de l'Acord
sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a
continuació o una de superior:
Grup: m
Subgrup: 4
Categoria: 1
8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació.
A) Termini: 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BoP de Girona. Si l'últim dia
del termini s'escau en dissabte o festiu, el termini finalitzarà el proper dia laborable que el segueixi.
B) Documentació a presentar: segons model de proposició i de documents especificats a les condicions particulars de
l'expedient.
C) lloc presentació: registre d'entrada de la Diputació de Girona, dies laborables (de dilluns a divendres), de 8,30 a 14 hores.
9. obertura de les ofertes
A) Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
B) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació (http://www.ddgi.cat)
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de qui sigui l'adjudicatari.
11. Altres informacions:-----Girona, 21 de setembre de 2016
Pere Vila i Fulcarà
President