Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci relatiu a l'exposició pública del compte general de la corporació corresponent a l'exercici de 2015
Nº de Disposición :
7973
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR
Codi: 008 2016
la Comissió especial de Comptes d'aquesta Corporació ha procedit a lliurar, el dia d'avui, el preceptiu informe al Compte General
d'aquesta Corporació, i corresponent a l'exercici econòmic de 2015.
D'acord amb allò que es disposa a l'article 212.3 del reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals, s'obre un període d'exposició
al públic d'aquest Compte General, per quinze dies hàbils a comptar del següent al de publicació d'aquest anunci al BoP. Durant
aquest termini i vuit dies més, es podran presentar les al·legacions i
reclamacions que s'estimi pertinents.
la Selva de mar, 16 de setembre de 2016
Carlos Buscató i Sansballó
Alcalde