Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval definitiu
Nº de Disposición :
7900
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ORDIS
Rebuda definitivament l'obra de:
.- Arranjament del cementiri municipal
El Sr. Esteve Fàbrega i Fayet, sol·licita la devolució de l'aval definitiu constituït, això es fa públic perquè dins d'un termini de vint
dies, comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar reclamacions els
que creguin tenir algun dret exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantit.
ordis, 15 de setembre de 2016
Anna Torrentà i Costa
Alcaldessa