Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de pressupost 4/2016
Nº de Disposición :
7895
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CABANELLES
en data 13 de setembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar
provisionalment l'expedient de modificació de Pressupost núm.
4/2016.
l'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al
BoP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta
corporació.
en el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Per als interessats que vulguin consultar l'expedient aquest estarà
a la seva disposició a les instal·lacions de l'Ajuntament en horari
d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 10h a 13h, excepte els
dijous, i dimarts i dijous de 17h a 20h.
Cabanelles, 14 de setembre de 2016
martí espigulé i Vallmajó
Alcalde