Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de data de les proves selectives per a la provisió d'una plaça d'enginyer d'obra pública
Nº de Disposición :
7885
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Per Decret d'Alcaldia de data 13 de setembre de 2016 s' ha aprovat
la següent resolució:
DeCreT D'AlCAlDIA
num. Decret/Data:2016llDA002344
13/09/2016
reF. eXP.:4-2016-Sel-enG-oP-FC
SeCCIÓ: orGAnITZACIÓ I reCUrSoS HUmAnS
examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el concurs-oposició, per cobrir una plaça d'enginyer/a d'obra pública,
convocat mitjançant edicte publicat en el BoP número 147 de data
3/08/2016 i en el DoGC número 7174 de data 1/08/2016.
Atès el que disposen les Condicions 4ª i 5ª de les bases generals i 3ª
de les bases específiques de la convocatòria abans esmentada.
reSolC:
PrImer. Aprovar la següent llista provisional d'aspirants admesos
i exclosos, que serà exposada en el Tauler d'Anuncis de la Corporació, fins el dia de realització de les proves.
ADmeSoS:
? E2016017422
? E2016017445
? E2016018274
? E2016017772
? E2016018091
? E2016018040
? E2016017399
? E2016018093
? E2016017258
? E2016018083
? E2016017505
? E2016017403
eXCloSoS:
? E2016015635
? E2016017905
Aquesta llista es considerarà aprovada definitivament si durant el
període d'exposició pública, no es presenten reclamacions.
SeGon. Aprovar la composició del Tribunal que ha de valorar les
proves, en la forma següent:
PreSIDenT: rAFel J. GArCIA JImeneZ, Secretari General.
Suplent: DAVID reIXACH SAUrA, TAG de Serveis Jurídics.
VOCALS: SANDRA SOLER GONZALEZ, Cap d'Organització i
rrHH.
Suplent: JoSeFInA VIeTA PIFerrer, Coordinadora de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
JorDI AUleT CorneY, Cap dels Serveis Públics de l'Ajuntament de mar.
Suplent: rAmon PrAT molAS, enginyer municipal de l'Ajuntament d'olot.

JoSeP AlemAnY mASGrAU, enginyer del Consell Comarcal
del Pla de l'estany.
Suplent: JOSEP ALEIX COMAS HERRERA, Cap de l'Oficina
Tècnica d'enginyeria de l'Ajuntament de Girona.
SeCreTArI: DAVID reIXACH SAUrA, TAG de Serveis Jurídics.
Suplent: ImmACUlADA FUSTe CAPDeVIlA, Tècnica mitjana
de Serveis Jurídics.
TerCer. Assenyalar la data de celebració de les proves, pel dia 9
de novembre de 2016 a les 08:30 hores a la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila.
En el cas que sigui possible es realitzaran totes les proves en aquest
dia. en cas contrari s'emplaçarà als aspirants per un altre dia.
QUArT. l'aspirant e2016017399 que no ha acreditat el nivell C1 de
català, queda citat el dia 8 de novembre de 2016 a les 9:00 hores a
la sala de reunions del tercer pis de la Casa de la Vila, per efectuar
la corresponent prova de nivell. en cas que aquest aspirant disposi
del certificat corresponent, caldrà que l'aporti el dia previst per a la
celebració de la prova de coneixements de la llengua catalana.
CInQUÈ. D'acord amb el que estableix la condició 6ª de les bases
generals que regeixen la convocatòria, l'ordre d'actuació dels aspirants en aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament,
serà el mateix que s'estableix per als processos selectius que es realitzin enguany per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat.
Per tant, segons la resolució GAH/258/2016, d' 1 de febrer, l'ordre
dels aspirants s'iniciarà per aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra ?S?.
SISÈ. Durant el termini de deu dies hàbils a partir de la data de
publicació de la present resolució al BoP, els aspirants que han estat
declarats exclosos podran esmenar les faltes que hi hagi o presentar
els documents que siguin preceptius, quedant definitivament exclosos de la llista d'aspirants si no ho fessin en aquest període.
SETÈ. Durant el termini de quinze dies hàbils a partir de la data de
publicació d'aquesta resolució, es podran presentar les reclamacions pertinents o ser recusats els membres del Tribunal, d'acord amb
el que disposa l'art. 29 de la llei 30/1992, de règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
la qual cosa es fa pública per a general coneixement
lloret de mar, 13 de setembre de 2016
el secretari general