Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació d'un con-tracte d'obres
Nº de Disposición :
7876
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ
De conformitat amb la resolució d'Ajuntament de data 12 / setembre / 2016, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria
del procediment obert, amb un únic criteri d'adjudicació, al preu
més baix, per a l'adjudicació del contracte de les oBreS ComPlemenTÀrIeS De reForÇ, mUrS I ArrAnJAmenT ACCÉS Al
nIVell 5 De l'APArCAmenT SoTA l'AnTIC ConVenT De
ClAUSUrA, conforme a les següents dades:

1. entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de
la informació:
a) organisme. Ajuntament de Puigcerdà
b) Dependència que tramita l'expedient. Urbanisme, obres i Activitats
c) obtenció de documentació i informació:
1) Dependència. Urbanisme, obres i Activitats.
2) Domicili. Plaça de l'Ajuntament, 1
3) localitat i codi postal. Puigcerdà, 17520
4) Telèfon. 972 880 650
5) Telefax. 972 881 779
6) Correu electrònic. urbanisme@puigcerda.cat
7) Direcció d'internet del perfil del contractant. www.puigcerda.cat
8) Data límit d'obtenció de documentació e informació. fins
data límit presentació
d) número d'expedient. 337/2016
2. objecte del Contracte:
a) Tipus. obert, únic criteri d'adjudicació: preu més baix
b)Descripció. oBreS ComPlemenTÀrIeS De reForÇ,
mUrS I ArrAnJAmenT ACCÉS Al nIVell 5 De l'APArCAmenT SoTA l'AnTIC ConVenT De ClAUSUrA
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats. no
d) Lloc d'execució/lliurament: Nivell 5 aparcament construït sota
l'antic convent de clausura i accesos
1) Domicili. Aparcament sota l'antic convent de clausura.
2) localitat i codi postal. Puigcerdà (17520)
e) Termini d'execució/lliurament. DoS meSoS
f) Admissió de pròrroga. no
g) CPV (referència de nomenclatura). 45223320-5
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. ordinària
b) Procediment. Contracte d'obres per Procediment obert, oferta econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d'Adjudicació, al Preu més Baix
c) Subhasta electrònica. no
d) Criteris d'adjudicació. preu, millorable a la baixa
4. Valor estimat del contracte: 28.995,96 euros

5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 28.995,96 euros. Import total: 35,085,11 euros.

6. Garanties exigides.
Provisional (import): 869,88 ? (corresponent al 3% preu licitació)
Definitiva: 5% import adjudicació.

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: NO es necessària.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: SI.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. 26 dies naturals publicació anunci
BOP i perfil contractant.
b) modalitat de presentació. en format paper
c) lloc de presentació:
1. Dependència. Registre general entrades ? oficina atenció al
ciutadà
2. Domicili. Plaça de l'Ajuntament nº 1 ?baixos.
3. localitat i codi postal. Puigcerdà (17520)
4. Direcció electrònica: urbanisme@puigcerda.cat
d) Admissió de variants. no
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta. Fins a l'adjudicació i firma del contracte administratiu.
9. obertura d'ofertes:
a) Descripció. Es descriu i especifica al Plec de Clàusules Administratives
b) Direcció. Sala actes - Plaça de l'Ajuntament, nº. 1 baixos.
c) localitat i codi postal. Puigcerdà (17520)
d) Data i hora. Es descriu i especifica al Plec de Clàusules Administratives.
10. Despeses de publicitat. no
Puigcerdà, 13 de setembre de 2016
l'alcalde
Per autorització, de 19/6/2015:
manel Boces Adam
Cap del negociat d'Urbanisme, obres i Activitats